NAVIGEREN OP DE ZON EN DE POLARIS

Astronomisch navigeren

Wanneer de aardse herkenningspunten zoals kustlijnen en kenmerken zoals bakens niet meer aanwezig zijn zoals op volle zee, dan kan of moet men terugvallen op de aanwezigheid van hemellichamen zoals de zon en de sterren om te komen tot een plaatsbepaling. De zon is daarbij het meest helder en duidelijkst aanwezige hemellichaam ten opzichte van de aarde. Op deze pagina volgt in eenvoudige voorstellingen de uitleg van de astronomische plaatsbepaling bij een open en lege horizon zoals deze zich voordoet op zee en op de oceanen met zicht op de zon.

Zonsgegevens 2021 klik hier

Ga naar Nautische Almanak

Definities

Bij de astronomische navigatie wordt er gerekend vanuit het middelpunt van de aardbol en de snijvlakken van de lijnen vanuit het middelpunt van de aarde naar het waargenomen hemellichaam en de positie van een Aangenomen Waarnemer. Het snijpunt met het aardoppervlak van de lijn van het middelpunt van de aarde naar een hemellichaam noemen we de Geografische Projectie (GP), het snijpunt van het middelpunt van de aarde naar het Zenith van de waarnemer noemen we de Aangenomen Waarnemer (AW). Recht boven de AW bevindt zich het Zenith van de waarnemer.

Aangenomen Waarnemer (AW)

Onder een Aangenomen Waarnemer wordt verstaan een waarnemer op een veronderstelde positie op Aarde. De Aangenomen Waarnemer staat in de ‘Normaal’ met boven zich het Zenith en onder zich Nadir.

Ware Horizon

Onder de Ware Horizon wordt verstaan het vlak dat loodrecht staat op de ‘Normaal’. Het is het vlak dat tevens het middelpunt van de Aarde snijdt.

Schijnbare Horizon

De Schijnbare Horizon is de waarneembare horizon van Aangenomen Waarnemer ervan uitgaande dat deze vrij is van zicht belemmerende of atmosferische invloeden.

Middagbreedte

Onder de Middagbreedte wordt verstaan de breedte in booggraden van de Aangenomen Waarnemer AW op het moment van de Transit van de zon.

Middaglengte

Onder de Middaglengte wordt verstaan de lengte in booggraden van de Aangenomen Waarnemer AW op het moment van Transit van de zon. De middaglengte is de Meridiaan waarop de Aangenomen Waarnemer zich dan bevindt.

Zenith

Het Zenith is het punt in de hemelsfeer dat ligt in het verlengde van de ‘Normaal’ van de Aangenomen Waarnemer.

Nadir

Het Nadir is de tegenpool van het Zenith en ligt ook in het verlengde van de ‘Normaal’ in de hemelsfeer recht onder de Aangenomen Waarnemer.

Azimut (Zn)

Het Azimuth is de de ware peiling van de Geografische Projectie (GP) van een hemellichaam vanuit het standpunt van een Aangenomen Waarnemer.

Geografische Projectie (GP)

De Geografische Projectie zijn de geografische coördinaten op aarde van een hemellichaam in de hemelsfeer.

Declinatie (Decl)

De Declinatie is de hoek in booggraden van een hemellichaam met het vlak van de Evenaar van de Aarde. De Declinatie van de zon varieert van 23,5° noorderbreedte naar 23,5° zuiderbreedte.

Greenwich Hour Angle (GHA)

De Greenwich Hour Angle is de Uurhoek in booggraden tussen de meridiaan van een Aardse Projectie van een hemellichaam of van de positie van een Aangenomen Waarnemer of van een willekeurige geografische positie met de Meridiaan van Greenwich (O graden meridiaan). De GHA loopt 0° tot 360° In westelijke richting. Ter illustratie: de GHA 359° komt overeen met 1° oosterlengte)

Local Hour Angle (LHA)

De Local Hour Angle is de Uurhoek in booggraden tussen twee meridianen, zoals bijvoorbeeld de meridiaan ofwel lengtegraad van een Aangenomen Waarnemer en de meridiaan ofwel lengtegraad van een Geografische Projectie van een hemellichaam.

Hoogte 0 (Ho)

Hoogte Ho is de waargenomen (gemeten) hoogte in booggraden van een hemellichaam boven de schijnbare horizon van de Aangenomen Waarnemer.

Zonshoogte (Ho)

Zonshoogte is de gemeten hoogte in booggraden van de zon boven de schijnbare horizon van de Aangenomen Waarnemer.

Zenithafstand(Zd)

De Zenithafstand is de boog in booggraden bestaande uit 90° – gemeten hoogte (Ho)

Ware Hoogte (Hwaar)

De Ware Hoogte is de gecorrigeerde hoogte in booggraden van een hemellichaam boven de schijnbare horizon van de Aangenomen Waarnemer. Bij de Ware Hoogte zijn de correcties toegepast die de hoogtemeting hebben beïnvloedt. Zoals invloeden van de atmosfeer en indexfouten van het meetinstrument.

Berekende Hoogte (Hber)

Onder de Berekende Hoogte wordt verstaan de hoogte van een hemellichaam boven de Ware Horizon in booggraden welke gemeten hoort te worden door een Aangenomen Waarnemer.

Transit of Culminatie

De Transit of de Culminatie is het tijdstip waarop de zon of een ander hemellichaam de meridiaan van een Aangenomen Waarnemer passeert, en de zon het hoogste staat.

Zonsgegevens 2021 klik hier

Ga naar Nautische Almanak

DE AARDE IN DE HEMELSFEER

Posities op aarde kunnen worden aangeduid door middel van de Geografisch Coördinatenstelsel, in grote lijnen opgebouwd met parallellen evenwijdig aan de evenaar en de meridianen die lopen van de Zuidpool naar de Noordpool. De Aarde die vandaar uit is opgedeeld in een Noordelijk- en een Zuidelijk Halfrond, en een Westelijk- en een Oostelijk halfrond.

Bij de astronomische navigatie wordt er gerekend vanuit het middelpunt van de aardbol. Met daarbij de posities op het aardoppervlak aangeduid door middel van het Geografisch Coördinatenstelsel. Maar daaromheen bevindt zich het Equatoriaal Coördinatenstelsel, om de posities van de hemellichamen te duiden. Gedeeltelijk is het het Equatoriaal Coördinatenstelsel een afspiegeling van het Geografisch Coördinatenstelsel, met een noordelijke en een zuidelijke hemelsfeer en een Hemelequator voorgesteld in hetzelfde vlak als het vlak van de aardse evenaar. Maar er zijn ook verschillen, aangezien er bij het Equatoriaal Coördinatenstelsels niet gerekend wordt met een Westelijk- en een Oostelijk halfrond maar van een Rechte Klimming en een Sidirische Uurhoek en een Declinatie noordelijk of zuidelijk van de Hemelequator.

Bij de navigatie op de sterren in de hemelsfeer is begrip van het Equatoriaal Coördinatenstelsels onontbeerlijk.  Er is echter een uitzondering, en dat is bij de astronomische navigatie met behulp van de Polaris ofwel de Poolster. Als inleiding op het navigeren op de zon volgt hierop een uitleg van het navigeren op de Polaris, waarbij inzicht in het Equatoriaal Coördinatenstelsel achterwege kan blijven.

Hemellichamen Poolster (Polaris) en Zuiderkruis

De hemellichamen ‘Poolster’ en ‘Zuiderkruis’ zijn op een relatief eenvoudige wijze bruikbaar voor de astronomische navigatie omdat deze vrijwel in het verlengde van de aardas staan. De Poolster op (zo goed als) 90° Noorderbreedte, boven de Noordpool van de aarde, de sterrenformatie Zuiderkruis (zo goed als) 90° Zuiderbreedte , boven de zuidpool van de aarde. Poolster (Polaris) en Zuiderkruis staan ogenschijnlijk stil in het verlengde van de denkbeeldige aardas.

Poolshoogte en Hemelbreedte

Het begrip ‘Poolshoogte nemen’ stamt af van het navigeren op de Poolster, mogelijk op het noordelijk halfrond van de aarde. Door de sterrenbeelden Grote Beer, Kleine Beer of Weegschaal is op het Noordelijk Halfrond de Poolster vinden. Door nu een verticale lijn van de poolster loodrecht naar de horizon te trekken geeft dit de aanduiding van de noordelijke richting. Staan we met ons gezicht naar de Poolster en draaien we ons een kwartslag naar rechts, dan kijken we richting het oosten. Draaien we nog een kwartslag, dan kijken we naar het zuiden. We staan dan met onze rug naar de Poolster toe. Draaien we nog een kwartslag, dan kijken we naar het westen. Daarmee is de Poolster als een ‘kompas’.

Zeelieden zoals de Vikingen bemerkten dat hoe meer noordwaarts zij voeren, hoe meer de Poolster boven hen kwam te staan. Zeilden zij zuidwaarts dan zagen zij de Polaris dichter bij de horizon komen. Op de evenaar van de aarde staat de Poolster (indien waarneembaar) vlak boven de horizon, recht in het noorden. Maar ook een aanduiding van een noordelijke of een zuidelijke positie op aarde.

De Polaris ofwel de Poolster staat praktisch recht boven de Noordpool van de aarde en daarmee in het verlengde van de denkbeeldige aardas. Daarmee is de Polaris al sinds mensenheugenis een betrouwbare ster aan het firmament om op te navigeren. het begrip ‘poolshoogte nemen’ is verwant aan de Poolster

Met een sextant kan de hoogte in booggraden van een hemellichaam boven de horizon worden gemeten. Stel, we bevinden ons op de Noordpool. Dan zal de Poolster recht boven ons staan. We zullen een hoogte meten van 90°, de boog tussen de (schijnbare) horizon die wij zien en de Poolster.

Maar stel, we bevinden ons op de evenaar. Dan zien we de Poolster vlak boven de (schijnbare) horizon staan. Met ons sextant zullen we een hoogte meten van 0°. De boog tussen de horizon die wij zien en de Poolster is nihil.

Dit toont aan dat er een verband is tussen de ‘Poolshoogte’ en de ‘Hemelbreedte’. Want vanuit het middelpunt van de aarde waarvandaan er ‘Poolshoogte’ wordt genomen loopt er een denkbeeldige lijn, genoemd de ‘Normaal’ die vanuit het middelpunt van de aarde door de standplaats van de Aangenomen Waarnemer gaat richting het Zenith, de plaats in de hemelsfeer recht boven de Aangenomen Waarnemer.

Op de Noordpool vallen de Poolster en het Zenith van de Aangenomen Waarnemer samen, de ‘Poolshoogte’ is 90° maar de ‘Hemelbreedte ’ is nihil. Op de evenaar doet zich het tegenovergestelde. De ‘Poolshoogte’ is nihil maar de ‘Hemelbreedte’ bedraagt daar 90°.

Er blijkt een verband te zijn tussen de Poolshoogte einde Hemelbreedte. Neemt de Poolshoogte af, neemt de Hemelbreedte toe. Maar ook: bij het Poolshoogte nemen komt de Poolshoogte overeen met de breedtegraad van het geografische coördinatenstelsel. Voortduren geldt dat de som van de ‘Poolshoogte’ en de ‘Hemelbreedte’ 90° bedraagt. Concreet: op 52° Noorderbreedte bedraagt de Hemelbreedte 90° – 52° = 38°.

Conclusie

De ‘Hemelbreedte’ is de hoek tussen de Hemelequator
en het Zenith van de Aangenomen Waarnemer.

De ‘Poolshoogte’ is de hoek tussen de (schijnbare) horizon
van de Aangenomen Waarnemer en de Polaris.

De som van de ‘Hemelbreedte’ en de ‘Poolshoogte’ is 90°.

Verhouding tussen Poolshoogte, Hemelbreedte en Geografische Breedte.

Poolshoogte meten met een kwadrant

Poolshoogte

De Poolshoogte is boog van de (Ware) Horizon tot aan de Pool (dit kunnen zijn Pn of Pz)

Hemelsbreedte

De Hemelsbreedte is van boog van het Zenith tot aan de Hemelequator

Poolshoogte en Hemelbreedte

Poolshoogte en Hemelbreedte vormen samen een hoek van  90°

Samenvatting t.a.v. Polaris

Breedte = 90° – Zenithhoogte

Poolshoogte = 90° – Zenithhoogte

Poolshoogte = breedte Aangenomen Waarnemer

Hemelbreedte = Poolshoogte = Geografische Breedte

Beweegt de Aangenomen Waarnemer zich naar de Evenaar, neemt de gemeten Poolshoogte af, evenals de Hemelbreedte, tot 0° op de evenaar. Beweegt de Aangenomen waarnemer zich naar de Noorpool, neemt de Poolshoogte toe tot 90°, evenals de Hemelbreedte in gelijke waarden.

M.a.w. bij de Polaris:  Poolshoogte = Hemelbreedte = Geografische breedte

Definities in perspectief

Ware Peiling van een hemellichaam gezien vanuit een Aangenomen WaarnemerMIDDAGBREEDTE DOOR ‘ZONNETJE SCHIETEN’

Lengte- en breedtebepaling door middel van de zon

Navigeren op de zon, de breedte bepalen

De Aarde is een bol in het heelal, zich bewegende in een baan om de zon en draaiende om de denkbeeldige aardas. Een sterk vereenvoudigde uitleg en werkwijze voor het bepalen van de breedte van een Aangenomen Waarnemer is het moment te kiezen waarop voor de Aangenomen Waarnemer op het Noordelijk Halfrond de zon exact in het zuiden staat, of voor een Aangenomen Waarnemer op het Zuidelijk Halfrond exact in het noorden (een Aangenomen Waarnemer op de evenaar of nabij de 23e breedtegraden buiten beschouwing gelaten).

Wanneer een Aangenomen Waarnemer de zon exact in het zuiden waarneemt is er sprake van de ‘transit’, de ‘culminatie’ of ‘zonsdoorgang’. Tevens staat de zon op dat moment ten opzichte van de horizon van de Aangenomen Waarnemer op het hoogste punt Ho. Bovendien ligt de Geografische Projectie van de zon op dat tijdstip op dezelfde meridiaan ofwel Lengtegraad als de Aangenomen Waarnemer. Vanuit deze benadering kunnen we bij deze situatie de Aarde voorstellen als een cirkelvormige doorsnede, waarbij we een schematisch een lijn kunnen trekken van het middelpunt van de zon naar het middelpunt van de Aarde waarvan we een doorsnede hebben getekend.

Deze situatie doet zich voor rond het het middaguur, het exacte tijdstip is terug te vinden in de zonsgegevens welke jaarlijks in tabellen worden weergegeven. Daarbij is het ook van belang rekening te houden met de zomer- en de wintertijd. Anders dan wel verondersteld wordt vindt de ‘zonsdoorgang’ zelden om 12.00 uur plaats, afhankelijk van de tijd van het jaar en de positie op aarde van de Aangenomen Waarnemer.

Aangenomen Waarnemer (AW) en Geografische Projectie (GP)

Vanuit het middelpunt van de aardbol naar de plaats waar de waarnemer zich bevindt kunnen we een denkbeeldige lijn trekken. De plaats waar deze lijn vanuit het middelpunt van de aardbol het aardoppervlak snijdt noemen we de Aangenomen Waarnemer (AW). Deze denkbeeldige lijn vanuit het middelpunt van de aarde kunnen we eindeloos doortrekken tot in het heelal. Dit noemen we het Zenith van de waarnemer.

Vanuit het middelpunt van de aardbol naar het middelpunt van een hemellichaam kunnen we ook een denkbeeldige lijn trekken. Trekken we een denkbeeldige lijn van het middelpunt van de aardbol naar het middelpunt van de zon, dan is noemen we het snijpunt van deze denkbeeldige lijn door het aardoppervlak de Geografische Projectie (GP) van de zon.

Geografische Projectie van de Zon, weergegeven in °N/Z en °O/W
Zenith van de Aangenomen Waarnemer

Meten van de gemeten ‘zonshoogte’ (Ho) door Aangenomen Waarnemer (AW)

Breedte Aangenomen Waarnemer (AW) volgt uit 90°
minus ‘Zonshoogte’ (Ho) plus of minus de Declinatie

Zonshoogte gemeten door een waarnemer zonder verrekening van de Declinatie.

Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar zou staan, bij een declinatie van 0°, en de Aangenomen Waarnemer zou op het moment van de Transit of Culminatie de Zonshoogte Ho  meten, dan zal deze Aangenomen Waarnemer een hoek meten van Ho = 90°, de zon recht boven zich, in zijn/haar Zenith.

Zou de Aangenomen Waarnemer op dat moment zich op de Noord- of Zuidpool bevinden en de Zonshoogte Ho meten, dan zou deze Aangenomen Waarnemer Zonshoogte H0 meten 0°. De Aangenomen Waarnemer op 90° Noorder – of Zuiderbreedte zou de Zon waarnemen op de horizon.

Een Aangenomen Waarnemer de zon exact in het zuiden of noorden staande (Ware Peiling 180° of 0°) bevindt zich op de Meridiaan van de Scheepsmiddag van dat moment, en zal een Zonshoogte Ho meten gelegen tussen de 90° en de 0°. Hoe dichter de waarnemer bij de evenaar, hoe groter Ho, hoe verder van de evenaar verwijderd hoe kleiner Ho. Het bovenstaande is het basisprincipe van de Astronomische Breedtebepaling op ‘Scheepsmiddag’, op het moment van de ‘transit’ of Culminatie’ van de Zon, de Zon exact in het Zuiden, Recht in het Zenith in het of Noorden waargenomen.  De breedte waarop de waarnemer zich bevindt volgt uit 90° minus de ‘zonshoogte’ en het meerekenen  van de Declinatie.

Declinatie van de zon

Declinatie van de zon, de stand van de aarde bepaald de seizoenen, de lengte van het daglicht en is van invloed op de gemeten Zonshoogte door een Aangenomen Waarnemer

Declinatie veranderd per datum

De stand van de zon gezien vanaf de aarde vanaf een zekere plek op dagelijks hetzelfde tijdstip verschilt per datum. Op dezelfde plek en hetzelfde tijdstip staat de zon in de zomerperiode hoger aan de hemel dan in de winter. Dit wordt veroorzaakt door de schuine stand van de denkbeeldige aardas ten opzichte van de zon. De aardas staat onder een hoek van 23,25° geheld. In de zomerperiode van het noordelijk halfrond is deze overdag naar de zon hellend, in de winterperiode van het noordelijk halfrond is deze overdag van de zon af hellend. Met als gevolg langere dagen in de zomer, kortere dagen in de winter, de seizoenen bepalend. De hoogte van de zon gerekend vanaf het middelpunt van de aarde beweegt zich van 23,25 graden noorderbreedte naar 23,25° zuiderbreedte. Rond de datum van 21 maart en 21 september staat de zon recht boven de evenaar, op die datum duren de dag en de nacht wereldwijd even lang. 21 maart is het begin van de astronomische lente, 21 september is het begin van de astronomische herfst. Op 21 juni duurt op het noordelijk halfrond de dag het langst en de nacht het kortst, op het zuidelijk halfrond telt men op de 21 juni de langste nacht en de kortste nacht. 21 juni is op het noordelijk halfrond het begin van de astronomische zomer. Zes maanden later, 21 december is de datum van het begin van de astronomische winter. Het aantal booggraden van de zon ten opzichte van de evenaar van de aarde wordt aangeduidt als de declinatie. In de ‘declinatietabel van de zon’ staat weergegeven op welke hoogte de zon in booggraden per datum wordt waargenomen als het ware vanuit het middelpunt van de aarde.

Declinatie van de Zon. In deze voorstelling een noordelijke declinatie.

Zonsgegevens, Declinatie en Equinox

Zonsgegevens 2021 klik hier

Ga naar Nautische Almanak

Declinatie verrekenen

Bij de astronomische navigatie hebben we rekening te houden met de declinatie van de zon. De ‘ideale situatie’ van 21 maart en 21 september doet zich maar twee maal per jaar voor. Op alle dagen van het jaar staat de zon voor de waarnemer hoger of lager in een geleidende schaal tot dat op het noorderlijk of het zuidelijk halfrond de hoogste standen zijn bereikt, op 21 juni en op 21 december. De declinatie is te vinden in de ‘Declinatietabellen ten opzichte van de zon’. Voor elke dag staat aangegeven op hoeveel booggraden de zon om 12.00 uur locale tijd staat ten opzichte van de evenaar, voorgesteld door een rechte lijn vanuit het middelpunt van de aard naar de zon. De hoek in booggraden tussen het oneindige denkbeeldige vlak van de evenaar (ook wel equator of middennachtslijn genoemd) en de denkbeeldige lijn van het middelpunt van dat vlak naar de zon noemen we de declinatie.

Bij een noordelijke Declinatie van een zuidelijk waargenomen (WP 180°) Zon
wordt de Declinatie opgeteld: we bevinden ons op een noordelijker breedtegraad.

Bij een zuidelijke Declinatie van een zuidelijk waargenomen (WP 180°) Zon
wordt de Declinatie in mindering gebracht: we bevinden ons op een zuidelijker breedtegraad.

Bij een noordelijke Declinatie van een noordelijk waargenomen (WP 0°) Zon
wordt de Declinatie opgeteld: we bevinden ons op een noordelijker breedtegraad.

Bij een zuidelijke Declinatie van een noordelijk waargenomen (WP 0°) Zon
wordt de Declinatie in mindering gebracht: we bevinden ons op een zuidelijker breedtegraad.

Varende op de breedten van rond de Evenaar tussen de 0° en de 23°26’22” N en Z (Kreeftskeerkring Noordelijk Halfrond en Steenbokskeerkring Zuidelijk Halfrond) kan afhankelijk van de datum de Zon noordelijk of zuidelijk worden waargenomen.

Zonshoogte en de Declinatie, van invloed op de breedte van de Aangenomen waarnemer.

Declinatietabelgebruiken

De declinatietabel hebben we nodig om betrouwbaar de declinatie van de zon op een bepaalde dag na te gaan. De werkwijze is eenvoudig: bij de geldende datum wordt de declinatie van de zon gevonden. Deze verloopt dagelijks en kan noordelijk of zuidelijk zijn, afhankelijk van de tijd van het jaar / de datum.

Bijvoorbeeld

Het is de datum van 23 oktober, als Aangenomen Waarnemer meten we ten tijde van de Transit de Zonshoogte, deze bedraagt 62,5° ofwel 62°30′. De Zon namen we waar met een Ware Peiling van 180°, met andere woorden recht in het zuiden. Uit de tabel maken we op dat op 23 oktober de declinatie 11,15° graden Zuid bedraagt.

Oplossing

90° minus 62,5° maakt 27,5°,
plus de declinatie 11,15° maakt 38,65° noorderbreedte

90° minus 62°30′ maakt 27°30′
plus 11° 9′ (60*0,15) maakt 38°39′ noorderbreedte.

Samenvatting formules breedtebepaling

Noordelijke declinatie van de zon, zon in het zuiden:

Zenithafstand Zd=90° – Zonshoogte Ho
Breedte AW = 90° – (gemeten hoek Ho +/- correcties) + Declinatie

Zuidelijke declinatie van de zon, zon in het zuiden:

Zenithafstand Zd=90° – Zonshoogte Ho
Breedte AW = 90° – (gemeten hoek Ho +/- correcties) – Declinatie

Noordelijke declinaties van de zon, zon in het noorden:

Zenithafstand Zd=90° – Zonshoogte Ho
Breedte AW = declinatie + (gemeten hoek Ho +/- correcties) – 90°

Kimduiking

Bij de hoogtemeting, zowel bij een hemellichaam als een object op aarde, zal de ‘ooghoogte’ van de waarnemer zich per definitie hoger bevinden dan de zeespiegel. Een hoogtemeting vanaf het wateroppervlak is in theorie alleen denkbaar ‘zittende op de bodem van een vlot’. En dan nog zal het oog van de waarnemer zich zo’n halve meter boven het wateroppervlak bevinden. Het andere uiterste is het zeeschip waarvan het brugdek vier, vijf of zes dekken boven het hoofddoek bevindt. Dat zou zomaar een hoogte van de waarnemer van 20 meter boven het wateroppervlak kunnen zijn. Bij een zeiljacht van rond de negen meter zal de ooghoogte van de waarnemer ongeveer anderhalf a twee meter kunnen zijn. Waarbij de horizon of kim in meer of mindere mate vanwege de ronding van de aardbol lager waargenomen zal worden, genoemd de ‘kimduiking’. Als correctie voor de kimduiking kunnen de onderstaande waarden worden gehanteerd.

Kimduiking door de bolvorm van de Aarde

Hoogte boven zeespiegel

5 voet / 1,5 meter correctie 2′
10 voet / 3 meter correctie 3′
15 voet / 4,5 meter correctie 4′
25 voet / 7,5 meter correctie 5′
40 voet / 12 meter correctie 6′

BRON: David Master Sextants Mark 15 Mark 25

Ooghoogtecorrectie

Wanneer het oog van de Aangenomen waarnemer zich op het aardoppervlak zou bevinden zou er geen correctie plaats hoeven vinden, de schijnbare horizon bevindt zich dan voor de Waarnemer op het vlak van 0°. In de praktijk doet zich dit niet voor, zelfs al zou de Aangenomen Waarnemer zich bevinden in een sloep, zittende dop een doft, dan al zal het oog van de waarnemer al minstens een meter boven het wateroppervlak bevinden. Wanneer de Waarnemer zich op de brug van een zeeschip zou bevinden kan er sprake zijn van tien meter of meer boven het wateroppervlak. Dit vraagt een Ooghoogtecorrectie welke bij de gemeten Zons- of Sterhoogte in mindering moet worden gebracht.

Ooghoogtecorrectie ofwel ‘DIP’

Parallax Correctie

Een Aangenomen Waarnemer meet de hoek tussen een hemellichaam en de Schijnbare Horizon. De Ware Horizon snijdt het Middelpunt van zowel de Aarde als het hemellichaam. Hieruit volgt dat de lijn van de Aangenomen Waarnemer naar het Middelpunt van een hemellichaam niet parallel loopt met de lijn van het Middelpunt van de Aarde naar dat hemellichaam. Hoe meer een hemellichaam in het Zenith van de Aangenomen Waarnemer staat, hoe geringer de afwijking. Een toegepaste correctie op de Parallax levert een nauwkeuriger hoogtemeting op.

Parallax Correctie

Halve Middellijn

Bij de hoogtemeting van de zon met het sextant wordt normaliter de onderrand van de zon ‘op de horizon’ gezet. Maar uit onderstaande tekening blijkt dat daar een correctie nodig is: een nauwkeurige bepaling van Hw gaat uit van het middelpunt van de zon naar het middelpunt Mp van de aarde. Een mogelijkheid is het doen van twee metingen, een Hg van de bovenrand en een Hg van de onderrand. Het verschil van deze twee gedeeld door twee levert Hw op. Een minder nauwkeurige methode is de zon middelen op de evenaar door het vizier van de sextant. Een derde methode is het raadplegen van de Nautical Almanak waar de Semi Diameter SD per datum staat aangegeven.

Het meten van de Halve Middellijn van de zon

Refractie

Wanneer de stralen van de zon de atmosfeer van de Aarde binnentreden worden deze in de richting van het Aardoppervlak afgebogen, de Refractie genoemd. Een Aangenomen Waarnemer ziet de zon onder een bepaalde hoek maar in werkelijkheid staat de zon op een andere hoogte dan de waargenomen hoogte. Recht boven de Aardse Projectie of Geografische Projectie van de zon is de Refractie minimaal, de zonnestralen bereiken het Aardoppervlak in een rechte lijn. Bij het opklimmen of dalen achter de Schijnbare Horizon van de Waarnemer is de Refractie het grootst, de zonnestralen leggen de langste weg af naar de Aangenomen Waarnemer. Een Hoogtemeting van een hemellichaam lager dan 25° is dan ook niet betrouwbaar voor de Astronomische Navigatie.

Refractie

Indexfout of instrumentfout

In een meetinstrument zoals een sextant kunnen zich afwijkingen voordoen: de horizon- en indexspiegel die afwijkingen kunnen hebben, speling op de indexarm of in het schroefdraad van de micrometer, het instrument kan gevallen of gestoten zijn en ogenschijnlijk in orde zijn maar desondanks niet meer zuiver. Verandering van temperatuur kan van invloed zijn, in de tropen of in arctische gebieden, kortom, wanneer de afwijkingen bekend zijn kunnen en horen deze verrekend te worden onder de noemer ‘indexfout’ of ‘instrumentfout’ om tot een zo correct mogelijke gemeten hoogte te komen.

Breedte AW berekening met correcties

Stellen van spiegels van sextant

MIDDAGLENGTE DOOR ‘ZONNETJE SCHIETEN’

Bepalen van de lengtegraad door tijdwaarneming en Transit / Culminatie van de zon

Eeuwenlang was het de vraag op welke wijze de positie te bepalen op een oost-westelijke lijn aan de hand van de hemellichamen. In noord-zuidelijke richting was men al ver gekomen, op basis van de Poolster, het Zuiderkruis en de Middagzon. Gebruik makend van de jakobsstaf, het kwadrant, de octant en het sextant. Al dan niet in combinatie met zonnewijzers, zandlopers en het kompas. Maar in oost-westelijke richtingen bleef het giswerk, de gemiddelde snelheid van het schip, de koers, de tijd. Dat een zandloper daarbij niet het meest nauwkeurige uurwerk is spreekt voor zich. Nog afgezien van de gedachte dat de aarde wel eens een platte schijf zou kunnen zijn waar je aan het einde van de aarde van af zou vallen …

De doorbraak kwam bij de uitvinding van de chronometer. Een uurwerk dat ook op een voortdurend beweeglijk schip bij wisselende temperaturen en luchtvochtigheid in staat was nauwkeurig de tijd aan zou kunnen duiden, afgestemd op een meridiaan bij vertrek. Veelal de Meridiaan van Greenwich, zo heeft de geschiedenis geleerd. Maar het had ook een andere Meridiaan kunnen zijn, bijvoorbeeld de Meridiaan van Parijs. Maar hoe dan, de chronometer maakt het mogelijk om aan de hand van de zo’n te komen tot een nauwkeurige lengtebepaling.

Wanneer we de aarde zouden kunnen bezien vanuit het perspectief van zijnde boven de Noordpool, dan zouden we zien dat de aardbol draait, tegen de wijzers van de klok in. Anders gezegd, een punt op aarde maakt een beweging van west naar oost. Een punt op aarde, of dat nu op de evenaar ligt, halverwege of nabij de polen, ieder punt op aarde maakt een cirkelvormige beweging rond de denkbeeldige aardas. Maakt een cirkelbeweging rond de aardas van 360°. En dat in bij benadering 24 uur tijd. Dat wil dipjes zeggen dat ieder uur een punt op aarde zich 360°/24 uur = 15° verplaats heeft. De tijd is dus een maatstaf voor de afstand dat een punt op aarde zich verplaatst.

Greenwich Hour Angle (GHA)

Nu komen we bij de Meridiaan van Greenwich, de 0° meridiaan. Wanneer de zon de 0° Meridiaan van Greenwich passeert, is het in die tijdzone 12.00 uur. Hetgeen genoemd wordt Greenwich Mean Time. Afgekort GMT. Maar de aarde staat niet stil, draait verder, een uur later staat de zon boven de meridiaan van 15° Westerlengte. En weer een uur verder op 30° Westerlengte. En weer een uur later op 45° Westerlengte. En het middernacht is in Greenwich, 0.00 uur, dan staat op 180° Westerlengte, op de datumgrens, de zon hoog aan de hemel, maakt daar haar Transit. Kortom, de tijd waarop de Aangenomen Waarnemer de Transit van de zon noteert is een maatstaf voor de lengtegraad ofwel de meridiaan waarop de Aangenomen Waarnemer zich bevind. Hoe nauwkeuriger de chronometer en de waarneming van de Transit van de zon, hoe nauwkeuriger de berekening mogelijk.

De hoek tussen twee meridianen kan worden uitgedrukt als een uurhoek. De uurhoek tussen de 0° meridiaan van Greenwich en een meridiaan waarop zich de geografische projectie van een hemellichaam zich bevind kan worden verstaan als de Greenwich uurhoek. Een vergelijkbare hoek tussen een meridiaan waarop een Aangenomen Waarnemer zich bevindt en een meridiaan waarop zich de geografische projectie van een hemellichaam zich bevindt wordt genoemd een Lokale Uurhoek ofwel Local Hour Angle LHA. De Lokale Uurhoek LHA tussen de positie van een waarnemer en de Geografische Projectie GP van een hemellichaam kan worden gevonden door de lengtegraad van de waarnemer te combineren met de GHA.

Lokale Uurhoek (LHA)

De Lokale Uurhoek (Local Hour Angle) LHA wordt westwaarts gemeten vanaf de meridiaan waarop een Aangenomen Waarnemer zich bevindt. Anders gezegd, de aardbol vanaf de Noordpool gezien met de wijzers van de klok mee. De aarde zelf draait van bovenaf op de Noordpool gezien tegen de wijzers van de klok in. De Lokale Uurhoek kan daarbij worden uitgedrukt in graden boogafstand en in tijd. Met andere woorden, de Transit van de zon geeft een indicatie van de meridiaan waarop een Aangenomen Waarnemer zich bevindt. Uitgaande van de zonnetijd: de Transit van de zon vindt plaats om 12.00 uur GMT over de 0° meridiaan van Greenwich. Wanneer nu een Aangenomen Waarnemer een Transit van de zon waarneemt om 15.05 uur Greenwich Mean Time (GMT), dan houdt dat in dat 3 uur en 5 minuten eerder de Transit van de zon over de 0° meridiaan heeft plaatsgevonden. De aarde wentelt rond haar aardas met 360° / 24 = 15° per uur. (3 * 15°) + (60’/5’) = 45°12’. Een positie op aarde wentelt van west naar oost, de positie van de Aangenomen Waarnemer 45°12’ zal daarom westwaarts van de 0° Meridiaan liggen.

UTC (Coördinated Universal Time)

vanuit de ‘Poolster’ gezien, GHA staat voor Greenwich Hour Angle ofwel Greenwich Uurhoek.

Een etmaal van 24 uur maal 60 minuten maakt 1440 minuten per 360°
1440 minuten / 360° maakt 4 minuten per 1°
1 minuut maakt 0,25° ofwel 15’

Per etmaal verplaatst een punt op aarde zich 360°
Per uur verplaatst een punt op aarde zich 15° (resultaat van 360°/24)
Per minuut verplaatst een punt op aarde zich 0,25° ofwel 15’ (resultaat van 15°/60’)
Per seconde verplaatst een punt op aarde zich 0,25’ (resultaat 15’/60”)

Wempe Regatta cronometer

Lengtegraad bereken uit tijd en zonshoogtemeting

Wanneer we de zon door haar hoogste punt zien gaan, en daarmee exact in het zuiden zien staan, en we de exacte tijd van dat moment weten vast te stellen, kunnen we door de tijd terug te rekenen naar de passage van de zon door de Greenwichmeridiaan de lengtegraad berekenen waarop wij ons bevinden. Een punt op aarde beweegt zich immers met een snelheid van 1° per 4 minuten onder de zon door.

Tijdsvereffening

De Aarde beschrijft een elliptische baan rond de zon in cycli van 365 dagen en 6 uur rond de zon, terwijl de Aarde zelf in 24 uur een rotatie maakt rond de denkbeeldige aardas in cycli van 23 uur, 56 minuten en 4 seconden. De snelheid waarmee de aarde de elliptische baan rond de zon beschrijft is niet constant, evenals dat de afstand van de Aarde tot de zon vanwege de elliptische baan varieert.

Wanneer de ‘Radius’, de afstand van de Aarde tot de zon kleiner is, volgt daaruit een grotere ‘uurhoek’ eer een aardse meridiaan weer in dezelfde positie staat ten opzichte van de zon. Met andere woorden: een Aangenomen Waarnemer op een meridiaan neemt de zon op een later tijdstip waar dan een chronometer: de zon loopt achter op de ‘zonnetijd’.

Wanneer de aarde verder weg staat van de zon is er sprake van een grotere ‘Radius’. Voor de Aangenomen Waarnemer heeft de zon een kortere baan afgelegd, wordt er een kleinere ‘uurhoek’ geconstateerd. De aardse meridiaan waarop de Aangenomen Waarnemer zich bevindt passeert de zon eerder dan de chronometer: de zon loopt voor op de ‘zonnetijd’.

Het ‘achterblijven’ of ‘vooruit zijn’ van de zon blijkt op zijn hoogst 17 minuten te zijn. Half februari zal voor een Aangenomen Waarnemer de Transit of Culminatie van de zon 17 minuten later zijn. Eind oktober begin november 17 minuten vroeger, lezen we af in de tabel. Te verrekenen bij de berekening van de lengtegraad waarop de Aangenomen Waarnemer zich bevindt.

Elliptische baan van de Aarde om de zon

Zonsgegevens 2021 klik hier

Ga naar Nautische Almanak

Samengevat

De Aarde roteert om haar eigen aardas in +/- 24 uur
De Aarde beweegt zich rond de zon in een elliptische baan in +/- 365 dagen
Aarde dichter bij de zon: kleinere radius, grotere uurhoek, zon loopt achter op tijdmeting
Aarde verder weg van de zon: grotere radius, kleinere uurhoek, zon loopt voor op tijdmeting

Tijdvereffening van de Zon

Disclaimer

De bovenstande uitleg en benaderingen zijn zo betrouwbaar mogelijk uitgelegd maar geven geen garantie op een veilige navigatie ter land, ter zee of in de lucht of het slagen voor een examen. Het bovenstaande is uitsluitend bedoeld om het begrip van en de belangstelling voor de navigatie te verbreden.