SCHEEPSWERKTUIGKUNDE

Principe Viertakt Dieselmotor

Het principe van een viertakt dieselmotor
Krukwegdiagram 4-takt dieselmotor

1 De inlaatslag De inlaatklep is geopend en de zuiger beweegt zich van het bovenste dode pun BDP in een neerwaartse beweging naar het onderste dode punt ODP. De inlaatklep (blauw) is al enkele booggraden voor het bereiken van de BDP door de zuiger opengegaan, de volumevergroting van de cilinder door het naar beneden bewegen van de zuiger zorgt voor een vacuüm, waardoor verse lucht vanuit de omgeving de cilinder in wordt gezogen.

2 De compressieslag Enkele booggraden na het doorlopen van het onderste dode punt ODP van de zuiger sluit de inlaatklep (blauw) zich en beweegt de zuiger zich naar boven. De inlaatklep (blauw) en de uitlaatklep (rood) zijn beiden gesloten, de cilinder is een gasdicht afgesloten ruimte. De vers aangezogen lucht wordt nu gecomprimeerd in de gesloten ruimte, waardoor de druk en de temperatuur oplopen: (V1 * P2) / T = (V2 * P2) / T1 Wet van Gay-Lussac. Vlak voordat de zuiger door het bovenste BDP gaat wordt er door door middel van de hoge druk brandstofpomp en de verstuiver brandstof in de hete lucht gespoten welke door de opgelopen temperatuur van de lucht ontbrand.

3 De arbeidslag De ontstoken brandstof verhoogt de druk in de gesloten cilinder en begint vanaf het bovenste punt BDP de zuiger naar beneden te drukken, de arbeidslag. De brandstofinspuiting loopt nog enkele booggraden door na het BDP, wanneer de zuiger bijna het onderste dode punt ODP heeft bereikt wordt de uitlaatklep (rood) geopend en beginnen door de aanwezige druk de eerste uitlaatgassen de cilinder te verlaten.

4 De uitlaatslag De uitlaatklep (rood) staat vol open, de zuiger beweegt zich naar boven richting het bovenste dode punt BDP, de volumeverkleining van de cilinder drijft de afgewerkte gassen uitvoering cilinder. Wanneer de zuiger bijna het bovenste dode punt BDP bereikt opent zich ook de inlaatklep (blauw) en begint de uitlaatklep (rood) zich te sluiten waarna het vierslag- of ook wel genoemd het viertaktproces zich gaat herhalen.

Principe Tweetakt Langspoeling Dieselmotor

Tweetakt langsspoeling met krukwegdiagram
Tweetakt Langsspoeling

1 De zuiger bevindt zich in het onderste dode punt ODP en heeft de spoelpoorten geopend. Bovenin de cilinder staat de uitlaatklep (rood) geopend. Verse lucht wordt (aangevoerd door de spoelpomp of de turboblowers) via de spoelpoorten de cilinder binnengeleid, en verdringt de uitlaatgassen van het voorgaande proces via de openstaande uitlaatklep naar buiten.

1a De zuiger beweegt zich naar boven en heeft de spoelpoorten gesloten. Ook de uitlaatklep (rood) is gesloten. De zich naar bovenste dode punt BDP bewegende zuiger perst de verse lucht samen. Naar de Wet van Boyle Gay Lussac (P1*V1)/T1 = (P2*V2)/T2 lopen de druk en de temperatuur inde kleiner wordende afgesloten ruimte sterk op.

2 De zuiger heeft het bovenste dode punt BDP bereikt, enkele booggraden voor dat moment wordt er door middel van de hoge druk brandstofpomp en de verstuiver brandstof in de hete lucht geïnjecteerd die daarop tot ontsteking komt. De druk en de temperatuur lopen verder op door de verbranding in de afgesloten ruimte, waarop de zuiger naar beneden wordt gedrukt.

2a De zuiger beweegt zich naar het onderste dode punt ODP, waar de zuiger de spoelpoorten opent. Verse spoellucht wordt aangevoerd door de turbo blower of een spoelpomp de cilinder binnengeleid. Bovenin de cilinder begint de uitlaatklep (rood) zich te openen, waarop de uitlaatgassen de cilinder beginnen te verlaten. Het proces begint opnieuw.

Brandstofsystemen

Scheepsdieselmotoren gebruiken dieselolie of gasolie van verschillende samenstellingen als brandstof. Bij dikvloeibare brandstoffen zoals bij ‘zware stookolie’ (Haevy Fuel Oil) zijn daarbij specifieke verwarmingssystemen nodig zijn om deze brandstoffen te kunnen verpompen, filteren en gebruiken als brandstof voor de dieselmotoren. Vanwege de nadelige effecten op het milieu wordt HFO (zware stookolie) steeds minder toegestaan en toegepast, de onderliggender beschrijving gaat omwille van de uitleg uit van medium fuel oil (MFO) en gasolie, anders genoemd dieselolie.

Brandstofvoorraad

Brandstofolie wordt aan boord van schepen opgeslagen in dubbele bodemtanks, in tanks van het vlak tot een bovenliggend dek of in tanks in de zijden van het schip, afhankelijk van het soort en bestemming van het schip, de benodigde bunkercapaciteit, de stabiliteit, de trim (ligging) en diepgang van het schip. Een schip bedoeld om een oceaan over te steken heeft daartoe een grotere bunkercapaciteit dan een havensleepboot. Aan boord van schepen wordt de brandstofvoorraad verdeeld over meerdere tanks, waardoor het schip getrimd kan worden, zowel in lengterichting als in dwarsrichting, waarbij de stabiliteit van het schip behouden blijft door het vullen van trimtanks bij het leeg raken van de bunkertanks. Verdeling van de brandstofvoorraad over meerdere relatief kleinere tanks verkleind het vrije vloeistofoppervlak dat bij een schip in zeegang de stabiliteit van het schip nadelig beïnvloed. In grotere brandstoftanks zijn daarom slingerschotten aangebracht om de vrije vloeistofoppervlakken te verkleinen. Bij onverhoopt lek raken van een bunkertank, bijvoorbeeld door aan de grond lopen, een aanvaring of door schade als gevolg van ijs kunnen de brandstoflekkage en de schade aan de omgeving beperkt blijven tot de betreffender tank. Ook bij vervuilde brandstof biedt het niet aanspreken van een bepaalde bunkertank voordeel. De bunkers worden gevuld door aansluitingen bij het bunkerstation. De inhoud van de bunkers wordt afgelezen via meetsensors, meetklokken en meetlinten door de peilpijpen. Bunkers zijn voorzien van ontluchtingskleppen aan dek op dat niveau dat voorkomen wordt dat zeewater binnen zou kunnen dringen. Terugslagkleppen op de openingen komen voor. Bunkers kunnen bereikt, gecontroleerd en schoongemaakt worden door mangaten.

Brandstofsysteem met trimpomp en dagtank

Dagtank

Vanuit de bunkers wordt de brandstof naar de zogenaamde ‘dagtank’ gepompt. De dagtank is een brandstoftank met een maximale capaciteit van een etmaal de motoren op volle kracht, en bevindt zich boven de motoren waardoor de brandstof als gevolg van de zwaartekracht naar de motoren wordt geleid. Door de beperkte capaciteit van de dagtank blijft de invloed op de stabiliteit en ligging van het schip beperkt. Een dagtank is normaliter voorzien van peilglazen, meetsensors en klokken voor de volumemeting, een aftap om water af te tappen, een brandstofafsluiter met een noodafsluiter op afstand, een mangat en een ontluchting. Evenals bunkertanks kunnen ook dagtanken inwendig zijn voorzien van slingerschotten om het vrije vloeistofoppervlak te verdelen, in het belang van behoud van de scheepsstabiliteit.

Smering

Alle bewegende delen van een dieselmotor hebben het nodig om gesmeerd te worden. Het gaat om de smering van de krukas- en nokkenaslagers, de drijfstanglagers en de cilinders waar de zuigers in bewegen, de brandstofpompen en de turboblowers, de keerkoppeling en de koelwaterpompen. Voor een belangrijk deel worden daar verschillende smeeroliën en vetten voor gebruikt, afhankelijk van de te smeren onderdelen en de omstandigheden van de dieselmotor. Ter illustratie: de smering van de zuigers en cilinderwanden waar hoge temperaturen plaatsvinden en waar verbrande smeermiddelen koolafzetting en vastzittende zuigerveren kunnen veroorzaken vragen een ander smeermiddel dan een buitenboord koelwaterpomp, waar smeermiddelen in aanraking kunnen komen met zeewater. De smering van een tandwielkast zoals een keerkoppeling waarbij de werking is gebaseerd mede op wrijving vraagt een andere smeerolie dan de smering van de glijlagers van de krukas. Daarnaast hebben smeeroliën meerder doelen, namelijk:

(a) Het smeren van bewegende delen tot verlaging van de wrijvingsweerstand.
(b) Het smeren van de bewegende delen tot vermindering en voorkoming van slijtage.
(c) Het koelen van de bewegende en stilstaande delen door het afvoeren van warmte ontstaan door het werkingsproces van de motor en door wrijving.
(d) Het afvoeren van ‘slijpsel’ als gevolg van de wrijving en het afvoeren van vervuiling als gevolg van het werkingsproces van de motor.

Motorsmering

De cartersmeerolie verzorgt het grootse deel van de smering van het inwendige van een scheepsdieselmotor. De smeerolie bevindt zich onderin het carter ofwel krukkast van de dieselmotor tot een aangegeven niveau, maar kan zich ook bij een ‘droog carter’ bevinden in de aflooptank onder of nabij de krukkast. Door één of meerdere door de dieselmotor zelf, en soms door elektrisch aangedreven smeeroliepompen, wordt de smeerolie uit de krukkast of de aflooptank aangezogen en door de smeeroliefilters geleid. Bij scheepsmotoren zijn deze filters normaliter ‘duplex’ uitgevoerd, tijdens het in bedrijf zijn kan van het ene filter op het andere filter worden overgegaan. Na de filtering van de smeerolie wordt, geleid door een thermische regelkraan, de smeerolie geheel of gedeeltelijk door de smeeroliekoeler ofwel smeerolie warmtewisselaar gevoerd, waarna de smeerolie haar smerende, koelende en vervuiling afvoerende werk kan gaan doen in de motor, te beginnen bij de krukaslagers, de zwaarst belaste lagers van de dieselmotor. De krukassen, drijfstangen en indien aanwezig zuigerstangen zijn van binnen voorzien van smeeroliekanalen. Door sponningen in de lagers en geboorde openingen wordt de smeerolie onder druk van de smeeroliepomp (3-5 Bar) via deze smeeroliekanalen naar de bewegende delen van de dieselmotor geleid, via de krukaslagers door de krukwangen naar de drijfstanglagers, en door de drijfstangen heen tot in de zuigers. Bij zuigerstangmotoren vervolgd de smeerolie ook de weg door de zuigerstangen heen naar de zuigers, de heetste bewegende delen van de dieselmotor. Daar wordt de smeerolie eventueel na de smering van de cilinderwanden naar buiten geperst om af te druipen naar de krukkast en de eventuele aflooptank. Een ander deel van de smeerolie is gelijktijdig door de smeeroliepomp via de smeeroliekoeler naar de nokkenas geperst om daar vergelijkbaar werk te verrichten. Ook is er een deel van de smeerolie via een leidingstelsel tot boven de kleptuimelaars geleid om de in- en uitlaatkleppen, de tuimelaars en de stoterstangen te smeren en te koelen. Ook deze olie druipt na haar werk gedaan te hebben weer af naar de krukkast of de aflooptank, waarna het proces opnieuw begint van aanzuigen, filteren, koelen, smeren en reinigen.

Smeeroliecentrifuge

In de zeescheepvaart maar ook bij moderne schepen in de continue Rijn- en binnenvaart is het gebruikelijk dat de smeerolie van scheepsmotoren niet alleen gefilterd wordt, maar ook door een smeerolie centrifuge worden geleid om zwaardere en vaste delen zoals koolafzetting (sludge) uit de smeerolie te centrifugeren. Dit vindt plaats in smeeroliecentrifuges waarin een trommel welke zo’n 10.000 omwentelingen per minuut maakt en waarbij de verontreiniging tegen de trommelplaten en wanden aan wordt geslingerd. Parallel aan de smeerolieomloop in de motor zelf vindt de centrifugale reiniging van de motorsmeerolie plaats.

Smeeroliesysteem met smeeroliekoeler en smeeroliecentrifuge

Cilindersmering

Een ander deel van de smering betreft de cilindersmering, in het bijzonder van toepassing bij dieselmotoren voorzien van een zuigerstang waarbij zich (zoals bij tweetakt dieselmotoren) de spoelluchtkast bevindt tussen de werkzuiger en de krukkast in. Cilindersmering bestaat dan uit een ‘schoon verbrandbare’ smeerolie welke door het cilindersmeerapparaat naar de zuigerzijde van cilinderwanden wordt gepompt om daar het smerende werk te doen en om daarna deels in de motor te verdwijnen en deels en zo schoon mogelijk te verbranden in het werkingsproces van de dieselmotor. De smeerolie die gebruikt wordt voor de cilindersmering blijft dan ook bij hogere temperaturen de smerende werking behouden, en wordt normaliter ter hoogte van de zuigerveren en olieschraapveren met de zuiger in het Onderste Dode Punt (ODP) op het te smeren oppervlak gebracht. De ‘olieschraapveer’ rond de zuiger verdeeld dan het ingebrachte smeermiddel langs de cilinderwand.

Koeling

De werking van scheepsdieselmotoren berust op hoge temperaturen, met name opgewekt door het samenpersen in de cilinders van verbrandingslucht, het verbrandingsproces van door de Hoge Druk brandstofpompen en verstuivers in de hete verbrandingslucht ingespoten brandstof en door wrijving. Warmte als gevolg van de verbranding wordt omgezet in mechanische beweging en vermogen. Hoe meer warmte, hoe hoger het vermogen. Maar de hoeveelheid warmte is aan grenzen gebonden. Bij te hoge temperaturen wordt het werkingsproces van de dieselmotor belemmerd, bijvoorbeeld door voortijdige of te snelle verbranding. Bij te hoge temperaturen ontstaat er materiaalzwakheid, metalen worden week of bereiken het smeltpunt, pakkingen en afdichtingen kunnen te hoge temperaturen niet aan en gaan lekken of verbranden, zoals ook smeermiddelen vlam zouden kunnen gaan vatten. Er zouden zich ‘carterexplosies’ voor kunnen doen, smeeroliedamp welke door de te hoge temperaturen zouden worden ontstoken. Ook zouden al te hoge temperaturen bijzondere eisen stellen aan de toegepaste smeermiddelen, dat zij niet zouden verkolen of verdampen. Ook zouden er bijzondere eisen gesteld dienen te worden aan de machinekamers waar een ‘ongekoelde’ machine in werking zou zijn, en waar scheepswerktuigkundige zich bewegen.

Redenen genoeg dat scheepsmotoren tot aanvaardbare en werkbare proporties worden gekoeld. Deels met smeerolie zoals vermeld onder ‘smering’ en deels door koelwater of koelvloeistoffen. Ook hier bevinden zich aan en rondom de scheepsmotor verschillende koelsystemen.

Gesloten koelwatersusteem: groen is buitenboordwater, blauw is circulerend water.

Circulatiekoelwater

Zoals hierboven beschreven: een hedendaagse scheepsmotor wordt gekoeld door koelwater of koelvloeistof in een gesloten of halfgesloten koelwatercirculatiesysteem dat er beginnende bij de circulatiekoelwaterpomp zo uitziet: een door de dieselmotor zelf of door een elektromotor aangedreven koelwatercirculatiepomp pompt het koelwater naar de koelwaterwarmtewisselaar en de smeeroliewarmtewisselaar waarna het circulerende koelwater aan de onderzijde van de koelmantels van de cilinders wordt geleid en vandaar naar de cilinderkoppen, waar het circulerende koelwater de cilindervoeringen en cilinderkoppen koelt en het koelwater de warmte opneemt, waarna het weer teruggevoerd wordt naar de circulatiekoelwaterpomp, waar het proces zich herhaald. Na het verlaten van de te koelen motor bevindt zich in het systeem een koelwaterregelklep welke het circulerende koelwater geheel of gedeeltelijk door de warmtewisselaars leidt alvorens opnieuw de motor te gaan koelen, een aparte temperatuurregelklep of een restrictie kan toegepast zijn voor de toevoer naar de smeeroliewarmtewisselaar.

Expansietank

Enkele meters boven de scheepsmotor bevindt zich een expansietank, verwarmd koelwater zet uit, de expansietank, eenvoudig gezegd met een T-leiding verbonden aan het halfopen koelsysteeem, geeft ruimte om het koelwater in volume toe te laten nemen en biedt voorraad bij koudere omstandigheden. Ook vangt het expansietank eventuele lekkages van koelwater tijdelijk op. De expansietank is ook een goede plaats om het systeem bij te vullen, eventueel met additieven die beschermen tegen bijvoorbeeld vorst en bevriezen bij stilstand en tegen corrosie ofwel roestvorming in het koelwatersysteem.

Buitenboordkoelwater

In het bovenstaande wordt geschreven over de circulatiewaterkoeler. Het circulatiewater dat de warmte van de scheepsmotor heeft opgenomen dient ook weer afgevoerd te worden. Dit gebeurd in de circulatiewaterwarmtewisselaar: Buitenboordwater (zeewater) wordt door de warmtewisselaar gepompt en koelt het circulatiewater af. Het buitenboordwater volgt daarbij deze lijn: door een buitenboordafsluiter en een opening in de scheepshuid wordt buitenboordwater aangezogen door een door de scheepsmotor of door een elektromotor aangedreven buitenboordkoelwaterpomp. Dit water wordt via het wierfilter naar de zeewaterpomp geleid welke het naar de warmtewisselaar van het circulatiewater pompt. Afhankelijk van een complexiteit van het systeem kan dit zeewater ook toegepast worden om bijvoorbeeld de spoellucht voor de verbranding of de koellucht van de generatoren te koelen, alhoewel bij moderne installaties ook daar gesloten systemen worden toegepast vanwege de kans op corrosie en interen van materialen door zout. Na de systemen direct of indirect gekoeld te hebben wordt het zeewater door een andere buitenboordafsluiter overboord gepompt. Waarbij er ook varianten zijn waarbij het ‘buitenboordwater’ naar de trimtanks wordt geleid, bijvoorbeeld om varen door ijs of verontreinigd water (olie) mogelijk te maken. In de Rijn- en binnenvaart wordt het ‘buitenboordwater’ ook wel door een gesloten leidingsysteem onder geleid dat omgeven is door buitenboordwater, wel ‘pijpkoeling’ genoemd. Deze pijpenbundels kunnen zich ook een beun bevinden, meer beschermd en gestroomlijnd. Soms wordt er een dichte ‘beun’ toegepast, bijvoorbeeld tegen het vlak van het schip of tegen de knielbank aan bij meer traditionele (zeil)schepen zoals TallShips. Waarbij gesproken wordt van ‘vlakkoeling’ of ‘kielkoeling’.

Bolnes 2-takt langsspoeling kruishoofd dieselmotoren met en zonder drukvulling

Bolnes dieselmotoren, waarvan de machinefabriek gelegen was aan de Nieuwe Maas vlak bij Slikkerveer. Een puur Nederlands product met meerdere opmerkelijke constructiedetails. Om te beginnen het gelaste motorframe. Dieselmotoren worden overwegend geconstrueerd uit gietstalen motorblokken, Bolnes bouwde het motorframe op uit stalen platen, waardoor de lengte van de motor, maar meer nog het machinevermogen van de motor afhankelijk van het aantal cilinders, kon variëren van 2 tot 10 cilinders in lijnopstelling. Bolnes leverde ook dieselmotoren met de cilinders in V-opstelling, tot een maximum van wel 20 cilinders, waarbij er gebruik werd gemaakt van onderling uitwisselbare machineonderdelen: cilinders, cilinderkoppen, zuigers, zuigerstangen, spoelpompen en drijfstangen, verstuivers, brandstofpompen, stoterstangen, tuimelaars, kleppen, klepveren, decompressiekranen, explosiedeksels en noem het allemaal maar op, een machinekamer uitgerust met één of meer Bolnes voortstuwingsmotoren en Bolnes hulpmotoren had als voordeel dat er een beperkt aantal reserveonderdelen aan boord hoefden te zijn. Ook de werking van de Bolnes Dieselmotor is een interessante: het tweetakt langsspoelingsprincipe met spoelpoorten en een uitlaatklep waarbij het kruishoofd fungeert als spoelpomp. Dit systeem komt ook voor bij uitzonderlijk grote scheepsmotoren, maar voor een middelsnellopende dieselmotor is dit uitzonderlijk. Het maakt van de Bolnes dieselmotor een opmerkelijke motor met een karakteristiek geluid, mede door de zuig- en perskleppen van de oudste typen die je bij langzame toeren kunt horen ratelen. Maar deze vragen ook onderhoud, wanneer deze membraankleppen afbreken door het vele ratelen verminderd het vermogen door de mindere cilindervulling. Rook uit de schoorsteen een duidelijk signaal. Op een aantal schepen gevaren met Bolnes scheepsmotoren. Mooi werk!

Klik op afbeelding om een 5 cilinder Bolnes te zien en horen lopen.
Brochure Bolnes Dieselmotoren

Bolnes dieselmotor kenmerken

1 De uitlaatgassenreciever van Bolnes motoren kunnen watergekoeld zijn maar ook ongekoeld en bekleed met isolatiemateriaal om de stralingshitte naar de machinekamer en het brandgevaar te beperken. De uitlaatgassenreciever is met flexibele koppelingen verbonden aan de cilinderkoppen.

2 De uitlaatgassen van de Bolnes dieselmotor worden afgevoerd via één centrale mechanisch bediende uitlaatklep. Verse verbrandingslucht wordt aangevoerd via de spoelpoorten in de cilinder welke door de zuiger worden geopend en gesloten. Het arbeidsproces van de Bolnes dieselmotor werkt op het principe van de langsspoeling.

3 De verstuivers zijn van het ééngats-type, verstopping is daarmee uitgesloten, een hoge betrouwbaarheid ook onder minder gunstige omstandigheden zoals dikvloeibare brandstoffen bij koude temperaturen. Latere Bolnes dieselmotoren werden uitgerust met twee in plaats van één verstuiver.

4 Bolnes motoren zijn uitgevoerd met demontabele koelwatermantels, welke los genomen kunnen worden van de cilindervoering. Essentiële onderdelen zoals cilinderkoppen, cilinders, zuigers enzovoort zijn uitwisselbaar. Het nominale vermogen van Bolnes dieselmotoren wordt voor een belangrijk deel bepaald door het aantal toegepaste cilinders.

5 De werkzuigers zijn smeerolie gekoeld, de smeerolie naar de holle zuigers wordt toe- en afgevoerd via oliekanalen in de drijfstangen en de zuigerstang.

6 De spoelpoorten, spoelkleppen en spoelruimten zijn voor inspectie en schoonhouden bereikbaar via de ruime deksels aan de zijkanten van de Bolnes dieselmotor, bij de lijnopstelling zelfs vanaf twee zijden. Oudere typen Bolnes-motoren hebben afneembare cassettes met bladveren als terugslagkleppen. Jongere exemplaren zijn voorzien van veerschotels.

7 De zuigerstangen bewegen zich door keringen, enerzijds om de pompwerking van de spoelzuigers te realiseren, maar tevens heeft dit als voordeel dat de smeerolie in het motorcarter niet direct in aanraking komt met langs de zuigerveren lekkende verbrandingsgassen. Deze komen in de spoelruimten waar deze, zeker bij de uitvoeringen met turbodrukvulling, weer naar de verbrandingsruimten worden gevoerd. Bij oudere Bolnes motoren zonder drukvulling is dit niet het geval: de luchtinlaat bestaat daar uit een open gleuf in de zijde van de motor.

8 Het kruishoofd is uitgevoerd als spoelzuiger. Deze heeft een grotere diameter dan de werkzuiger, om het volume van de drijfstang te compenseren en om te komen tot een volledige vulling van de cilinder. De spoelzuiger brengt de axiale krachten van de drijfstang over op de cilinderwand van de spoelcilinder.

9 Het motorframe van de Bolnes dieselmotoren is gelast van plaatstaal en is inwendig toegankelijk door rondom aangebrachte inspectiedeksels. Alle toegepaste schroefdraad is metrisch uitgevoerd.

10 De smeeroliekoelers, circulatiewaterkoelers en verbrandingsluchtkoelers evenals smeeroliepompen, smeeroliefilters en koelwaterpompen zijn bij de Bolnes dieselmotoren aangebouwd.

11 De krukas en de nokkenas kunnen  bij de Bolnes dieselmotor zijdelings worden uitgenomen door het wegnemen van de carterdeksels, inspectiedeksel en de tussenschotten en niet in de laatste plaats door het losnemen van de zware draadeinden in het motorcarter van de Bolnes dieselmotor.

Technische gegevens Bolnes

Werkwijze Tweeslag met langsspoeling
Cilinderdiameter 0,19 meter
Spoelpompdiameter 0,260 meter
Zuigerslag 0,35 meter
Gemiddelde zuigersnelheid 7 m/sec
Toerental 600 omw/min ofwel 10 omw/sec
Compressieverhouding 14,3:1
Gemiddelde effectieve druk 11,08 Bar / 11,3 kg/cm
Brandstofverbruik vollast 218 g/kWh
Smeerolieverbruik 0,8 g/kWh
150 Pk / 110 kW per cilinder

Motorvermogen Bolnes DNL6 in Pk berekening ‘Old School’

iPk = (pi * a * s * z * n)/60*75 (60 seconden, 75 kgf)
iPk = (pi * ¼πd² * s * z * n)/9000 (4500 bij 2T, 9000 bij 4T)
iPk = (11,3 * (0,785*19*19) * 0,35 * 6 * 600) / 4500
iPk = (11,3 * 283,4 * 0,35 * 6 * 600) / 4500
iPk =  896,7 Pk

Definiëring

Vermogen
1 Pk = 75 kgf * m/s (Dr.Ir. H.W. Tijen/Ir. C. Kapsenberg, Scheepsoliemotoren en gasturbines, 1967)
1 Pk = 0,734 Kw
1 Kw = 1,36 Pk

Druk

1 kg/cm = 0,98 Bar
1 Bar = 1,01 kg/cm²
1 Bar = 10 Newton/cm²
1 Bar = 100.000 Newton/m²

Motorvermogen Bolnes DNL6 met SI eenheden in Kilowatts

Pi = (pi * (¼π * d²) * s * n * z)/1
Pi = (n/m² * (¼π * m²) * m * omw/s * aantal cilinder)/1
Pi = (110,8*100.000 m2 * 0,05951 * 10)/1
Pi = 659370,8 W
Pi = 659,37 Kw

Herrekening: 659,48 * factor 1,36 = 896,74 Pk

Klik hier voor historie Bolnes Motoren

Stork Werkspoor Diesel

Loflied op de langzaamloper

Stork Werkspoor Diesel / Stork Wärtsilä Diesel

Stork Werkspoor Diesel, een Nederlandse machinefabriek met een sterke reputatie. Stork Werkspoor Dieselmotoren zijn toegepast in de zeescheepvaart en de Rijn- en binnenvaart, bij de spoorwegen in diesel-electrisch aangedreven locomotieven, in gemalen en elektriciteitscentrales bij ziekenhuizen en voor de aandrijving van drinkwaterpompen bij drinkwaterzuiveringsinstallaties. De Stork Werkspoor TM410 spreekt daarbij tot de verbeelding,  dit type is toegepast als hoofdmotoren van de Smit Rotterdam en de Smit London, eens ‘s werelds sterkste zeeslepers. Waarbij de Stork Werkspoor DRo 210 dieselmotoren werden toegepast als hulpmotoren, voor de aandrijving van generatoren. De initialen SWD zijn gebleven, maar in 1989 zijn de Stork Werkspoor machinefabrieken en de bijbehorende licenties overgenomen door het Finse Wärtsilä, waarmee het merk Stork Wärtsilä Diesel is ontstaan.

Stork Werkspoor DRo210 viertakt dieselmotoren met en zonder turbodrukvulling

De Stork Werkspoor Diesel motoren van het type DR 210 zijn gebouwd in zowel 6 cilinder als 8 cilinder uitvoeringen. De typeaanduiding 216 betreft de zes-cilinder, de 218 de acht-cilinder. 210 slaat op de zuigerdiameter van 210 mm bij een slag van 300 mm. De standaard DR 210 betrof de zelfaanzuigende 4-takt dieselmotor, de DRo 210 betrof de uitvoering met turbo oplading, en de DRo 210 K was daarbij uitgerust met een luchtkoeler voor de verbrandingslucht. Het betrof daarbij middel snellopende dieselmotoren met een maximum toerental van 900 omwentelingen per minuut, waarbij het vermogen aan beide zijden van de krukas kan worden afgenomen, zowel aan de vliegwielzijde als aan de andere zijde. Ook de plaats van de turboblowers kon wijzigen van de voor- of de achterzijde. Op een zeker moment is de merknaam Stork Werkspoor Diesel overgegaan in het Finse Stork Wärtsilä Diesel, de lichtgroene kleur werd gewijzigd in het blauw zoals in de brochures.

Klik op foto om een Stork Werkspoor DRo 216 K te zien en horen lopen

De onderstaande foto’s uit een Stork Wärtsilä brochures laten de 6 cilinder DRo 210 K dieselmotor zien, met aan de linkerzijde vanaf het vliegwiel de aangebouwde duplex smeeroliefilters, de circulatiewater – en zeewaterpomp, de zoetwaterkoeler en de luchtkoeler. De foto linksonder laat de rechterzijde zien met de voorsmeeroliepomp waarmee het smeeroliecarter ook geledigd kan worden, de twee explosiedeksels op de carterdeuren, de Bosch hogedruk brandstofpompen met de enkelgat verstuivers en de Brown Boveri Turbocharcher. Links boven zijn ook de duplex brandstoffijnfilters te zien.

Stork Werkspoor Diesel / Stork Wärtsilä Diesel DRo 210 K dwarsdoorsnede. Bron: SWD brochure

Stork Werkspoor Diesel / Stork Wärtsilä Diesel kenmerken

1 Het motorcarter is van gietstaal en uit één stuk gegoten, zoals ook de carterdeksels bestaan uit gietstaal. Drijfstangen en zuigers kunnen na losnemen van de kruktappen zijdelings door de carteropeningen uit de machine worden genomen.

2 De Stork Werkspoor Diesel / Stork Wärtsilä Diesel is voorzien van een Ricardo wervelkamer voor een zo volledig mogelijke verbranding van de ingespoten brandstof. De wervelkamer kan uit de cilinderkop worden genomen en bestaat uit twee helften zodat deze inwendig gereinigd kan worden. Let wel: aandacht voor koelwater afdichtingen bij montage, de Ricardo wervelkamer wordt gedeeltelijk, rond de verstuiver, gekoeld door het circulatiewater. In de wervelkamer bevindt zich ook de aansluiting voor de decompressiekranen en een indicateur-toestel voor het meten van de compressie- en verbrandingsdruk.

3 De inlaat- en de uitlaatkleppen van de DRo 210 dieselmotoren zijn onderling uitwisselbaar. De uitlaatgassenreciever is ongekoeld maar geïsoleerd door isolatiemateriaal en afgeschermd met een metalen plaat om stralingswarmte naar de omgeving, verbrandings- en brandgevaar te beperken.

4 Tussen de hogedruk brandstofpompen en de verstuivers bevinden zich korte ongekoelde brandstofleidingen voor een zo’n direct mogelijke inspuiting met een minimaal drukverlies. De nokkenas drijft de klepstoters van de in- en uitlaatkleppen, de Bosch hogedruk brandstofpompen, de startventielen en de Woodward regulateur aan.

5 De verstuivers zijn van het type met één gat, waardoor verstoppingen door vervuiling uitblijven en ook dikvloeibare brandstoffen zo direct mogelijk in de Ricardo wervelkamers worden gespoten.

6 Per cilinder is er één Bosch hogedruk brandstofpomp toegepast om de bedrijfszekerheid en de uitwisselbaarheid van de dieselmotor te vergroten.

7 & 8 Uitneembare en uitwisselbare cilindervoeringen, waarbij bij montage en demontage aandacht moet worden geëvenaard aan de afdichtingen in het motorcarter, om te voorkomen dat zich koelwater kan vermengen met smeerolie. De genoemde cilindervoeringen zijn bestand tegen corrosie.

9 De drijfstangen en de krukas zijn vervaardigd van smeedstaal, de krukas en de krukas lagers zijn geschikt om zowel vermogen af te geven aan beide zijden van de dieselmotor, zowel aan de vliegwielzijde als de tegenoverliggende zijde van de krukas.

10 De turboblowers zijn van het merk Zweeds Zwitserse merk Brown Boveri en kunnen zowel aan de voor en achterzijde van de dieselmotor zijn gemonteerd om te komen tot een gewenste configuratie in de motoropstelling.

Technische gegevens

Viertakt dieselmotor met en zonder turbodrukvulling
Indirecte inspuiting met Ricardo wervelkamers
Boring 210 mm
Slag 300 mm
Gemiddelde zuigersnelheid bij 900 omw/min 9 meter/seconde
Effectieve druk 13 bar bij 750 omw/min
Compressieverhouding 1:14,7
Slagvolume 10,4 Liter
Ontwerp toerental 720-900 omw/min
Effectief vermogen per cilinder
DRo 210 K 85 Kw (115 Pk)/cilinder
DRo 210 70 Kw (95 Pk)/cilinder
Dr 210 47 Kw (64 Pk)/cilinder

Motorvermogen Stork Werkspoor Diesel 216 K in Pk (Old School)

iPk = (pi * a * s * z * n)/60*75 (60 seconden, 75 kgf)
iPk = (pi * ¼πd² * s * z * n)/4500 (4500 bij 2T, 9000 bij 4T)
iPk = (13,25 * (0,785*21*21) * 0,3 * 6 * 750) / 9000
iPk = (13,25 * 346,185 * 0,3 * 6 * 750) / 9000
iPk = 688 Pk

Definiëring

Vermogen1 Pk = 75 kgf * m/s (Dr.Ir. H.W. Tijen/Ir. C. Kapsenberg, Scheepsoliemotoren en gasturbines, 1967)
1 Pk = 0,734 Kw
1 Kw = 1,36 Pk

Druk

1 kg/cm = 0,98 Bar
1 Bar = 1,01 kg/cm²
1 Bar = 10 Newton/cm²
1 Bar = 100.000 Newton/m²

Definitie van Watt

Motorvermogen Stork Wärtsilä Diesel DRo 216 K met SI eenheden in Kilowatts

Pi = (pi * (¼π * d²) * s * n * z)*1/2
Pi = (n/m² * (¼π * m²) * m * omw/s * aantal cilinder)*1/2
Pi = 1300.000 * ¼π 0,21² * 0,30 * 750/60 * 6 * 1/2
Pi = 506.552,36 W
Pi = 506,55 Kw

Naberekening: 506,51 * factor 1,36 = 688,85 Pk