Dijkverhoging De Mark • Terheijden

Terheijden

Regelmatig staat het water in de Mark en de Dintel hoger dan gewoonlijk. Vooral na langdurige neerslag treedt de Mark buiten haar oevers, en staan verschillende aanlegsteigers onder water. Om het waterpeil in de Mark te reguleren fungeren daarbij de Haagse Beemden bij Prinsenbeek als waterberging. In de afgelopen maanden was dat ook duidelijk zichtbaar, grote delen van het gebied stonden onder water, sloten en greppels tot de rand gevuld. Redenen voor dijkverhoging, zoals ook bij Terheijden.

Hoog water in de Mark
Veersteiger van het Markpontje, 15 januari 2023

Mark en Dintel

Dat deze oeverwerkzaamheden en dijkverhogingen gevolgen hebben voor bedrijven en bewoners langs De Mark is onontkoombaar. De werkzaamheden gaan gepaard met het slaan van stalen damwanden en het aanvoeren van grond. De nabij ligplaatsen voor pleziervaartuigen moesten ontruimd worden, evenals bomen en struiken die verwijderd zijn. Op de langere termijn wordt het uitzicht van meerdere huizen verminderd, vanwege de aangelegde dijk.

Dijkverhogingen Mark en Dintel
De oevers van De Mark bij Terheijden zijn verhoogd door de aanleg van een dijk.

Dijkaanleg

In samenspraak met het waterschap zijn er wel alternatieven besproken. Variërend van een lagere dijk, een flexibele waterkering of zelfs een transparante hoogwaterbescherming. Maar deze varianten hebben het om verschillende redenen niet gehaald. Veiligheid voor het landschap bij hoge waterstanden, het voorkomen van tijdverlies, de inzet van menskracht en de kosten hebben ertoe geleid dat de definitieve dijkverhoging bij Terheijden niet voorbij zijn gegaan. Langs de oever van De Mark en de huizen aan de zuidzijde van Terheijden is er een stalen damwand geslagen, en zijn er vele kubieke meters zandgrond aangevoerd. Het wachten is nu op begroeiing van de dijk. Ongetwijfeld zal er nog donkere aarde worden aangevoerd en gras worden ingezaaid waarvan de wortels de dijk versterken. De rietkraag een natuurlijke bescherming van de oever.

Vaarwater

Want wat daarbij ook voorbij blijft gaan, dat is de scheepvaart, zoals dit fraaie binnenvaartschip. Want alhoewel de dijk inderdaad zonder begroeiing is verhoogd tot boven de vensterbank, waarom zou je niet even voor het raam gaan staan om het binnenschip voorbij te zien gaan? En even te zwaaien naar de schipper en zijn schip. Met een laadvermogen van 1128 ton aan grond en andere lading. Om de dijken langs Mark en Dintel te versterken.

Binnenvaartschip De Mark
Binnenvaartschip De Mark

Geef een reactie