NASA Clipper Echosounder

Een Echosounder zendt door middel van een transducer, dit is een zender en ontvanger ineen ultrasone signalen uit. Wanneer een uitgezonden signaal ergens op stuit zoals de bodem van het water, een zich onder water bevindend object, een vis of een luchtbel, dan wordt dit signaal teruggekaatst en weer ontvangen door de transducer. De verstreken tijd tussen ‘zenden’ en ‘ontvangen’ is een maat voor de gemeten diepte.

NAVIGATIE EN BEGINSCHERM

De ‘gevoeligheid’ kan worden gewijzigd door het indrukken van ENTER terwijl de Echosounder staat ingeschakeld. De fabrieksinstelling van de gevoeligheidsdrempel is 0 maar kan worden verhoogd in stappen van 0,1 meter tot een maximum van 5 meter. DEEP en SHALL maken de gevoeligheid respectievelijk meer of minder. Door nogmaals op ENTER wordt de gewenste instelling in het geheugen opgeslagen.

Dieptealarm

Om het ‘diepte alarm’ in te stellen wordt de knop DEEP gebruikt. Bij indrukken toont het beeldscherm het woord ‘DEEP’ en de ingestelde diepte-alarmdiepte. De fabrieksinstelling bedraagt 50 meter. Door nogmaals op DEEP te drukken veranderd de instelling in een diepere waarde, bij SHALL een ondiepere waarde. De gewenste alarmdiepte wordt vastgelegd met ENTER.

Ondieptealarm

Op dezelfde manier schakelt SHALL naar de instelling van het ‘ondiepe alarmdiepte’. Het woord ‘SHALLOW’ verschijnt op het beldscherm met daarbij de diepte van de alarminstelling. De fabrieksinstelling van de ondiepe alarmdiepte is nul. DEEP vergroot de alarmdiepte dieper, SHALL maakt de instelling ondieper. Met ENTER wordt de ondiepe alarmdiepte opgeslagen.

Dieptealarmen in- en uitschakel

De diepte- en ondiepte alarmen worden gezamenlijk ingeschakeld of uitgeschakeld door tegelijkertijd DEEP en SHALL in te drukken. Wanneer de alarmen actief zijn wordt een belsymbool weergegeven. De alarmen worden uitgeschakeld door DEEP en SHALL tegelijk in te drukken.

Display-verlichting

De verlichting van het display kan worden ingesteld met ILLUM worden aangepast in zeven stappen. De lichtsterkte wordt daarbij weergegeven in het display van de Echosounder.

NASA Clipper Echosounder
NASA Echosounder

Samenvatting begin en navigatiescherm

ENTER = Gevoeligheid

DEEP = Dieptealarm

SHALL = Ondieptealarm

DEEP + SHALL = Dieptealarmen

INSTELLINGENSCHERM

De instellingen van de echosounder kunnen worden gewijzigd door naar de engineering-modus te gaan. Schakel het instrument in terwijl ILLUM wordt vastgehouden. Laat na vijf seconden de  ILLUM-toets los; de unit is nu in de Engineering-modus waar de configuratie kan worden gewijzigd. Door nogmaals op ILLUM te drukken gaat de Echosounder terug naar het beginscherm.

Eenheden

Door ENTER is de echosounder om te schakelen van meters naar voeten of andersom. De gekozen eenheid wordt rechtsonder in het display weergegeven. Met de ILLUM toets wordt teruggekeerd naar het beginscherm met diepteaanduiding.

Kielcorrectie

Wanneer een kielcorrectie is opgeslagen worden alle metingen weergegeven alsof ze vanaf de onderkant van de kiel zijn gemeten in plaats van vanaf de transducer. De Echosounder geeft dan de kielspeling tot de bodem weer. De knoppen DEEP en SHALL worden gebruikt om de waarde van de kielcorrectie aan te passen tussen 0 en 2,5 meter in stappen van 0,1 meter. DEEP vergroot de kielcorrectie, SHALL verkleind deze. Door ILLUM in te toetsen wordt teruggekeerd naar de normale Echosounder modus.

Meten vanaf de transducer

Door gelijktijdig intoetsen van ENTER en DEEP kan gewisseld worden van kielspeling (diepte onder de kiel) of de transducerdiepte (diepte van de transducer onder de waterlijn). Wanneer het de voorkeur heeft om de diepte vanaf het wateroppervlak te meten is dat mogelijk door vanaf het gewone navigatiescherm tegelijkertijd op ENTER en DEEP te drukken. Herhalen van deze combinatie laat de Echosounder terugkeren naar de weergave van de diepte onder de kiel.

Samenvatting instellingenscherm

ILLUM + inschakelen = Instellingenmenu

ENTER = Meters of Voeten

ENTER + DEEP = Transducerdiepte of Kieldiepte

DEEP = Kielcorrectie + of Transducercorrectie +

SHALL = Kielcorrectie – of Transducercorrectie –

ILLUM = Bevestigen

Disclaimer

Het bovenstaande is zo nauwkeurig mogelijk beschreven maar wij geven geen garantie op een goede werking en weergave van de apparatuur. Daarom vrijwaren wij ons van alle vormen van aansprakelijkheid bij gebruik van bovenstaande uitleg.