Vaarwegmarkering • Laterale en Cardinale betonning

Vaarwegmarkering en betonning

Betonning is gericht op het aangeven van vaarwater, ondiepten en obstakels door middel van drijvende tonnen, boeien en vaststaande bakens. Betonning en vaarwegmarkering heeft alles te maken met een veilige scheepvaart. Vanuit het besef dat schepen zich begeven in verschillende werelddelen is er de behoefte aan een universele  vaarwegmarkering, zowel voor op zee, aan de kust en op de binnenwateren. Reden waarom er mede door de Internationale Maritieme Organisatie gewerkt is naar een systeem volgens internationaal vastgelegde regels, volgens het IALA of het SIGNI Maritiem Betonningstelsel. De systemen volgens het internationale IALA en het Europese SIGNI hebben sterke overeenkomsten, maar de laatste is gericht op de Europese binnenwateren.

IALA: International Association of Lighthouse Authorities

SIGNI: Signalisation des Voies de Navigations Intérieure

IALA betonningssysteem

Bij betonning volgens het IALA betonningssysteem wordt de betonningsrichting aangegeven met een pijl met daarbij een rode en een groene cirkel in de kaart. In beginsel wordt daarbij uitgegaan van de stroomrichting bij vloed ofwel opkomend water vanuit zee landinwaarts. Daarbij bevindt zich van zee komend de groene betonning aan stuurboord en rode betonning aan bakboord.

IALA: gebaseerd op de zee- en kustvaart

Vaarwegmarkering
Vaarwegmarkering
Betonning, groene boei
Groene boeien zijn spits van vorm en oneven genummerd. Van zee afkomend liggen zij aan stuurboordzijde, van de berg / bron gerekend aan de linker oever.

SIGNI betonningssysteem

Bij betonning volgens het SIGNI betonningssysteem wordt deze gelegd uit de richting van de bron van de rivier vandaan, dus van de berg ofwel bron richting de zee. Daarbij wordt uitgegaan van de rechter- en de linkeroever van de rivier. De rechteroever is daarbij aangegeven met rode betonning en bebakening, de linkeroever met groene boeien en bakens.

SIGNI: Gebaseerd op rivier- en binnenvaart

Betonning, rode boei
Rode betonning is stomp van vorm en even genummerd. De rode bakens bevinden zich van zee uit gezien aan bakboord, van de berg / bron af gerekend aan de rechteroever.

Laterale betonning, vaarwegmarkering

Rode en groene boeien behoren zowel in het INLIA als het SIGNI betonningssysteem tot de laterale betonning, bedoeld als vaarwegmarkering. De laterale betonning ligt langs de zijden van het vaarwater, door tussen de rode en groene boeien te varen, of van boei naar boei van dezelfde kleur en deze aan de goede zijde passerend bevindt men zich in de vaarweg.

Verlichting en toptekens

Onder boeien worden verstaan drijvende merktekens met verlichting. Op een rode boei bevindt zich een rood licht, op een groene boei een groen licht. Tonnen zijn drijvende bakens zonder verlichting. Zowel op een boei als een ton kan een topteken zijn aangebracht. Op een rode boei of ton een cilindrisch topteken overeenkomstig de stompe vorm van rode tonnen en boeien, op groene boeien en tonnen een kegelvormig topteken. Boeien en tonnen kunnen zijn voorzien van een radarreflector.

Isophase of flash

De verlichting en toptekens zijn in zowel het IALA als het SIGNI betonningssysteem gelijk. Voor groene laterale betonning een groen Isofaselicht of een groene lange schittering, voor rode laterale betonning een rood Isofaselicht of een rode lange schittering.

Nummering van betonning

De nummering van beide systemen is stroomopwaarts. Zowel bij IALA als bij SIGNI. De groene betonning is daarbij oneven genummerd, de rode betonning even. Waarmee de beide betonningssysteem qua kleur en nummering op elkaar aansluiten. Rivierwater stroomt van de bron naar de rivier, dus de rivier opvarend wordt in principe tegen de stroom in gevaren van de zee naar de berg, en met de vloed mee.

Komende vanuit zee (IALA-beloningssysteem) is de eerste groene boei te houden aan stuurboord voorzien van nummer 1, de eerste rode boei te houden aan bakboord is nummer 2. Afvarend van de bron (SIGNI-betonningssysteem) houdt men de rode bakens aan stuurboord, de groene bakens aan bakboord. De nummering loopt van de bron naar de zee af.

Aanvullende markering

Aanvullende vaarwegmarkering
Aanvullende vaarwegmarkering, groen -witte banen met kegelvormig topteken

Op vaarwateren in gebruik door de beroepsvaart kan er naast dit vaarwater een vaarwater aangeduid worden voor de recreatievaart. Hiervoor wordt de aanvullende markering gebruikt, bestaande uit rood-witte en groen-witte tonnen parallel uitgelegd aan het vaarwater voor de beroepsvaart.

Aanvullende vaarwegmarkering
Aanvullende vaarwegmarkering
Aanvullende vaarwegmarkering
Aanvullende vaarwegmarkering, horizontale rood-witte banen met cilindrisch topteken

Cardinale betonning, ondiepten en obstakels

Cardinale boei, zwart geel
Cardinale betonning draagt de kleuren geel en zwart. De zwarte kleur ten opzichte van het geel duidt de noordelijke windstreek aan, eveneens de twee naar boven wijzende kegels als topteken

Door middel van één of meer zogenoemde Cardinale bakens kan een ondiepte of obstakel worden aangegeven. Cardinale boeien dragen de kleuren geel en zwart in verschillende volgorden, waarmee aangegeven wordt aan welke windstreek zich het vrije vaarwater bevindt. Zo zijn er respectievelijk de volgende Cardinale boeien:

Noord-cardinaal

Zwart – geel, de Noord-cardinaal, men dient aan de noordelijke zijde van deze markering te blijven. Als toptekens draagt de Noord-cardinaal twee naar boven wijzende zwarte kegels. De Noord-cardinaal toont ‘s’nachts  een wit flikkerlicht, Quick of Very Quick zonder onderbreking.

Oost-cardinaal

Zwart-geel-zwart, de Oost-cardinaal, men dient aan de oostelijke zijde van deze markering te blijven. Als toptekens draagt de Oost-cardinaal twee van elkaar afwijzende zwarte kegels (als ware het een O). De Oost-cardinaal toont ‘s nachts 3 Quick of 3 Very Quick schitteringen, waarna een onderbreking.

Zuid-cardinaal

Geel-zwart, de Zuid-cardinaal, men dient aan de zuidelijke zijde van deze markering te blijven. Als toptekens draagt de Zuid-cardinaal twee naar beneden wijzende zwarte kegels. De Zuid-cardinaal toont ‘s nachts 6 Quick of 6 Very Quick schitteringen, gevolgd door een lange schittering ofwel Long Flash.

West-cardinaal

Geel-zwart-geel, de West-cardinaal, men dient aan de westelijke zijde van deze markering te blijven. Als toptekens draagt de West-cardinaal twee naar elkaar wijzende zwarte kegels (als ware het een Wijnglas). De West-cardinaal toont ‘s nachts 9 Quick of 9 Very Quick schitteringen, waarna een onderbreking.

Lees meer: Betonning en markering

Zie ook: IALA betonningssysteem

Disclaimer

De tekst in dit bericht is uitsluitend bedoeld ter verheldering van wat gezien kan worden aan en op het water. Stuurlieden, schippers en kapiteins blijven ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de interpretatie van vaarwegmarkeringen, de opvatting van deze tekst en een veilige vaart. De tekst is zo betrouwbaar mogelijk geschreven, mochten er verbeteringen nodig zijn, dan vernemen wij deze graag.

 

Geef een reactie