GETIJDEN

Getijden van eb en vloed

De zeeën en oceanen op aarde zijn onderhevig aan getijdenbeweging, zichtbaar in regelmatige hoge en lage waterstanden en regelmatige verandering van stroomrichting. Zo kennen de Nerdelandse kustwateren twee maal per etmaal een hoge waterstand, dan is het vloed, en twee maal per etmaal een lage waterstand, dan is het eb. Bij hoog water staat het zeewater aan het strand dichter bij de duinen dan bij laag water, dan is er een breder strand. Bij opkomend tij stroomt het water zeegaten binnen, bij afgaand tij stroomt het water weer naar zee.

Drooggevallen zandplaat in de Waddenzee bij Ameland

Zwaartekracht ofwel aantrekkingskracht van de maan

De zwaartekracht van de aarde houdt het water rond de aarde, de zwaartekracht van de maan trekt de watermassa’s naar zich toe, de middelpuntvliedende kracht van de aarde en de maan als samenstelling doen eveneens een waterberg ontstaan.

De getijden op aarde ontstaan door de zwaartekracht ofwel de aantrekkingskracht van de maan en de zon. Een natuurkundige wetmatigheid is dat er aan iedere massa een zwaartekracht wordt toegeschreven. Hoe groter de massa en hoe dichterbij hoe sterker de zwaartekracht. Wanneer we een voorwerp loslaten valt dat naar de aarde toe, de aarde heeft een vele malen grotere aantekkingskracht dan het voorwerp. De aarde valt dus niet naar dat veel kleinere voorwerp toe maar andersom. De maan is ook een voorwerp in de buurt van de aarde. Een hemellichaam met een aantrekkingskracht op de aarde, die aantrekkingskracht uitoefend op de watermassa’s van de aarde: op de watermassa’s van de oceanen en zeeën.

De maan beweegt het water

Het gevolg daarvan is dat er voortdurend in de richting van de maan een waterbult ontstaat. En omdat de aarde om een denkbeeldige aardas wentelt, bevindt die waterbult zich niet voortdurend op dezelfde plaats op aarde. De waterbult richt zich als het ware voortdurend richting de maan. Vloed en hoog water. Tegelijkertijd is het op andere plaatsen eb en laag water, het water is door de aantrekkingskracht van de maan vandaar weggetrokken. Ook de zon oefent een aantrekkingskracht op de watermassa op aarde uit: werken zon en maan samen dan is er sprake van springtij, ofwel extra hoog en extra laag water. Werken zon en maan minder samen dan is er sprake van doodtij, dan is er minder rijzing en daling van het water.

Middelpuntvliedende krachten

Er zijn daarbij nog meer krachten die spelen. Die verklaren hoe het komt dat er in de richting van de maan een ‘waterbult’ ontstaat maar ook een ‘waterbult’ aan de andere zijde van de aarde. De verklaring wordt gevonden in het fenomeen ‘middelpuntvliedende kracht’. De veronderstelling is dat de aarde en de maan samen een baan om de zon afleggen. En die baan om de zon duurt rond de driehondvijfenzestig dagen ofwel een jaar. De aarde en de maan bewegen zich dus gezamenlijke in een baan om de zon, de maan en de aarde als een samenstel in een eclipsvormige maar voor de beeldvorming in een cirkelvormige baan om de zon.

Samenspel van aarde en maan

De aarde beweegt zich in een baan om de zon in bij benadering 365 dagen, de maan beweegt zich in een baan om de aarde in bij benadering 28 dagen.

De aarde en de maan cirkelen daarbij als koppel in een baan om de zon, maar tegelijk ook als koppel om elkaar heen. Waarbij in deze beweging het draaipunt tussen de aarde en de maan evenwijdig aan de denkbeeldige aardas loopt maar ook nog binnen grenzen van het aardoppervlak, dus de ‘slingerbeweging’ rond de zon is voor de aarde geringer dan die van de maan. De cirkelbeweging van aarde en maan rond deze denkbeeldige (in de tekening rode) as wekken een middelpuntvliedende – of wel centrifugaalkracht op, leidend tot een kracht in tegengestelde richting van vergelijkbare grootte als de aantrekkingskracht van de maan. Waarbij er op aarde een ‘vloedgolf’ ontstaat aan de zijde van de maan door diens aantrekkingskracht, en gelijktijdig een ‘vloedgolf’ aan de andere zijde als gevolg van middelpuntvliedende kracht. Een magnefiek samenspel in het heelal!

In een cyclus van +/- 28 dagen wentelen de Aarde en de Maan als koppel om een denkbeeldige as. Deze ronddraaiende beweging oefent een middelpuntvliedende kracht uit op de watermassa’s van de Aarde, in combinatie met de aantrekkingskracht ofwel zwaartekracht van de maan een zo goed als gelijke ‘waterberg’ creërende aan de tegenovergestelde zijde van de Aarde.

De baan van de maan rond de aarde

Voor de cirkelbeweging rond de aarde heeft de maan bijna vier weken nodig, namelijk zevenentwintig dagen, zeven uur en vierenveertig minuten, soms iets meer, soms iets minder, maar globaal de periode van een maand. De gezamelijke omwenteling van de aarde en de maan als koppel vindt plaats in een periode van negenentwintig dagen, twaalf uur en vierenveertig minuten. Dit betekent een verloop van twee en een halve dag voordat de aarde en de maan weer in dezelfde stand staan ten opzichte  van de zon. Deze factoren zijn van invloed op de getijden. Dagelijks verschuift het tijdstip van eb en vloed, continu verschuiven de perioden van springtij en doodtij. Aan de Nederlandse kust valt springtij twee dagen na nieuwe maan en volle maan, doodtij valt twee dagen na eerste kwartier en laatste kwartier.

Enkeldaags-, dubbellaags- en gemengd getij

Al het bovenstaande maakt dat er aan de Nederlandse kust tweemaal daags eb en vloed is. De aarde draait in 24 uur rond haar denkbeeldige aardas, een punt op aarde wentelt zich van west naar oost, en dat punt beweegt zich daarmee tweemaal daags onder een vloedberg en onder een ebdal door. Maar er zijn ook plekken op aarde met een eenmaal daags hoog en laag water, er zijn ook in Nederland plekken waar er kort na elkaar twee hoog waters en laag waters zijn. Deze verschillen en verschijnselen komen voort uit de continenten met de kustlijnen, de diepten en ondiepten van de oceanen en de warme en koude Golfstromen waarlangs en waardoor de watermassa’s zich rond de aarde bewegen. Ook verschuift de maan in haar positie ten opzichte van de aarde ieder etmaal, waardoor de tijdstippen van hoog en laag water per getij dagelijks van elkaar verschuiven. De maan loopt wat achter op de aarde, waardoor het iedere dag op een tijdstip later hoog of laag water wordt.

Springtij en doodtij

Maanstanden en de invloed van de zwaartekracht van zon en maan op de Aarde.

Het ‘Hoogwater’ bij vloed staat niet altijd even hoog en het ‘Laagwater’ bij eb staat niet altijd even laag. Los van de invloed van bijvoorbeeld windrichting en windkracht en de invloed van in zee stromende rivieren is er wel een regelmaat in de verschillen van eb en vloed. Aan de Nederlandse kust staat het water twee dagen na nieuwe maan en twee dagen na volle maan hoger en lager dan rond de andere maanfasen. Na nieuwe maan en volle maan volgt na twee dagen ‘springtij’. Rond het eerste en het derde kwartier spreekt men van ‘doodtij’ met een geringe rijzing en daling. Bij ‘nieuwe maan’ staat de zon ten opzichte van de aarde achter de maan. De aantrekkingskracht van maan en zon samen in dezelfde richting veroorzaken een hogere rijzing. Springtij. Het vergelijkbare doet zich voor bij ‘volle maan’. De aarde bevindt zich dan tussen de maan aan de ene zijde en de zon aan de andere zijde, beiden met hun eigen aantrekkingskracht. Springtij. Bij de maanfase van het ‘eerste kwartier’ en het ‘laatste kwartier’ staan zon en maan onder een hoek met elkaar, de maan en de zon oefenen zonder de krachten te bundelen ieder in een eigen richting aan de watermassa’s op aarde. Dan ontstaat er ‘doodtij’, aan de watermassa’s op aarde wordt verdeeld getrokken. Bij springtij verplaatsen de bijeen getrokken watermassa’s zich in dezelfde tijd op het ritme van de omwentelingen van de aarde. Omdat de grotere hoeveelheden water zich in gelijke tijden toestromen en afvloeien liggen bij springtij de stroomsnelheden hoger dan bij doodtij.

Eb en vloed, getijden

Getijgolven type 1, Dubbeldaags getij
In een periode van 12:25 uur veroorzaakt de maan een getijgolf M2.
In een periode van 12:00 uur veroorzaakt de zon een getijgolf S2.

Getijgolven type 2, Enkeldaags getij
In een periode van 23:56 uur veroorzaken zon en maan samen een getijgolf K1.
In een periode van 25:49 uur veroorzaakt de maan een getijgolf 01.

De getijdenbeweging en de invloed op de waterdiepten.
Springtij, de invloeden van de Zon S2 en Maan M2 resulteren in een Getijgolf M2+S2 met extra hoog- en extra laagwater.

Volle maan en nieuwe maan

Wanneer de aantrekkingskrachten van zon en maan elkaar versterken doordat zij samen in dezelfde lijn staan ten opzichte van de aarde is er sprake van springtij. S2 en M2 oefenen beiden in dezelfde richting krachten uit op de watermassa’s van de aarde. Dit doet zich voor bij volle maan en nieuwe maan. In de Nederlandse wateren is het normaliter springtij twee dagen na volle en nieuwe maan.

Doodtij, de invloeden van de Zon S2 en Maan M2 resulteren in een Getijgolf M2+S2 van gematigd hoog- en gematigd laagwater.

Eerste kwartier en laatste kwartier

Wanneer de aantrekkingskrachten van zon en maan minder met elkaar in één lijn staan is er sprake van doodtij. S2 en M2 oefenen krachten uit op de watermassa’s van de aarde in verschillende richtingen. Dit doet zich voor bij eerste kwartier en laatste kwartier.

Dubbeldaags getij

Op een plaats op aarde waar het getij M2 en S2 overheersen, daar is sprake van een dubbeldaags getij. De maan veroorzaakt een getijgolf M2 in periode van 12.25 uur en de zon een getijgolf in een peride van 12.00 uur. Bij een ‘dubbeldaags getij’ is het twee maal per etmaal hoogwater en twee maal per etmaal laagwater.

Enkeldaags getij

Op een plaats waar het getijde veroorzaakt wordt door een K1 getijgolf, waarbij zon en maan samen een getijgolf voortbrengen van 23.56 uur en de maan een getijgolf over een periode van 25.49 uur, daar is sprake van een ‘enkeldaags getij’, het is eenmaal per etmaal hoogwater en eenmaal per etmaal laagwater.

Gemengd getij

Op plaatsen waar een ‘gemengd getij’ optreedt, daar wisselen zich de hoogwaters en laagwaters elkaar af in dagelijks een groot en een klein verval, het ene hooghwater in een etmaal is hoger dan het andere hoogwater in hetzelfde etmaal, zo ook met de twee laagwaters in hetzelfde etmaal.

NIVEAUVLAKKEN

Normaal Amsterdams Peil

Bijna driehonderdvijftig jaar geleden, de geschiedenisboeken leren 4 en 5 november 1675, vond er een stormvloed plaats waarvan Amsterdam en omgeving veel wateroverlast van ondervonden. Het IJ waaraan Amsterdam was gelegen stond in open verbinding met de Zuiderzee. De zware storm en de hoge waterstand zetten de grachtengordel en de binnenstad van Amsterdam onder water. Dit wilden de inwoners en het stadsbestuur van Amsterdam niet nog eens meemaken, en er werd besloten tot de aanleg van hogere dijken en nieuwe sluizen. Ook besloot men ertoe de waterstanden in kaart te gaan brengen. Bij de Haarlemmersluis kwam een peilschaal om te meten hoe hoog het water kwam bij eb en bij vloed. Bijna tweehonderd jaar later, in 1870, werden de Oranjesluizen aangelegd die het IJ afsloten van de Zuiderzee, sindsdien zijn eb en vloed op het IJ verleden tijd. Waarbij het meten van de getijdenbewegingen bij de Haarlemmersluis inzicht had gegeven. Zoals de gemiddelde vloedstand op het IJ als uitkomst van de metingen verricht tussen 1 september 1683 en 1 september 1684, waarbij de maanden januari en februari niet zijn meegeteld, waarschijnlijk vanwege de beïnvloeding van de waterstanden als gevolg van stormwind. Maar de gemiddelde vloedstand gemeten in 1683 en 1684 werd sindsdien het Amsterdams Peil genoemd, en sinds 1885 het Normaal Amsterdams Peil, afgekort NAP. Het Normaal Amsterdams Peil is een referentievlak dat gebruikt wordt om de ‘hoogten en diepten boven en onder zeeniveau’ aan te geven. En als referentievlak voor het aangeven van bijvoorbeeld waterstanden, brughoogten en lichtopstanden.

Niveauvlakken van de getijden ten opzichte van het Reductievlak CD
Kielspeling

Definities

Reductievlak CD
Het vlak waartoe alle peilingen worden herleid. CD staat voor Chart Datum.
Normaal Amsterdams Peil NAP
Een voor Nederlandse kaarten en tabellen gebruikte Chart Datum of Reductievlak
Lowest Astronomical Tide LAT
Het laagst gemeten peil zonder invloed van windopstuwing of windafwaaiing.
Laag Laag Water Spring LLWS
Eerder gebruikt Reductievlak bij zeekaarten
Gemiddeld Laag Laag Water Spring GLLWS
Eveneens een eerder gebruikt Reductievlak bijnzeekaarten
Middenstandsvlak ML
Het vlak dat overeenkomt met de gemiddelde waterstand. Mean Level.
Hoogwaterspring HWS
Het wateroppervlak bij hoogwater tijdens springtij. High Water Spring.
Hoogwaterdoodtij
Het wateroppervlak bij hoogwater tijdens doodtij. High Water Neaps.
Laagwaterspring LWS
Het wateroppervlak bij laagwater tijdens springtij. Low Water Spring.
Laagwaterdoodtij LWN
Het wateroppervlak bij laagwater tijdens doodtij. Low Water Neaps.
Verval Range
De afstand van een hoogwatertot het eerstvolgende laagwater.
Rijzing Rise
De afstand van het Reductievlak tot de hoogwaterstand op een bepaalde dag.
Waterstand Heigth W
De afstand van het Reductievlak tot het wateroppervlak.
Waterdiepte Depth D
De afstand van de zeebodem tot het wateroppervlak
Kaartdiepte KD
De afstand vanaf de zeebodem tot het Reductievlak op een bepaalde plaats.
Kielspeling
De afstand tussen onderkant schip en zeebodem

Te meten diepten
Klik op afbeelding en ga naar NASA Clipper Echosounder gebruiksaanwijzing

Peillood

Een curiositeit is dit peillood opgeborgen in een mooi houten kistje. Al met al een hele kunst om al varende de diepte te peilen, maar hoe langzamer de vaart door het water hoe meer de loodlijn recht naar beneden gaat. Aan de peillijn zijn een aantal merktekens gemaakt in de vorm van een leren lapje met één, twee of drie gaten. Een merkteken duidt een ‘vadem’ aan wat overeenkomt met ongeveer 6 voet ofwel 1,83 meter. Ook is er een merkteken aangebracht op 1,40 meter in de vorm van een houten klosje, overeenkomstig met de diepgang van ons eigen scheepje. Zolang het houten klosje nog onder water gaat, hebben we nog water onder de kiel. Blijft het houtje boven water, zitten we inmiddels al aan de grond. Het loden gewicht is ook een aardige, onderaan het dieplood zit een uitsparing waar vet uit het busje in kan worden gedaan. Bij het ophalen van het dieplood blijft er iets van de bodem aan het vet kleven: zand, schelpen, bagger bijvoorbeeld. Wetenswaardig voor de zeeman van weleer, die ook aan de grond kon ruiken om de bodemgesteldheid onder zijn schip te bepalen. Zo deed men dat in vroeger tijd.

Een peillood, bestaande uit een loden gewicht, een polyester lijn met merktekens en een potje vet. Onder het peillood bevindt zich een holte waar wat vet in gedaan kan worden. Waaraan de zeeman de bodem van het water af kon lezen of ruiken. Zand, schelpen, modder of algen …
Droogvallen bij Ameland


God zei: ‘Er moeten lichten aan het hemelgewelf komen

om de dag te scheiden van de nacht.
Ze moeten de seizoenen / hoogtijdagen aangeven
en de dagen en de jaren, en ze moeten dienen
als lampen aan het hemelgewelf,
om licht te geven op de aarde.’

Gen.1:14

‘Loof Hem, zon en maan,
loof Hem, heldere sterren,
loof Hem, hoogste hemelen,
water boven de hoge hemel.’

PS 148

WARME EN KOUDE GOLFSTROOM

Thermohaliene circulatie

Er is wereldwijd sprake van zeestromen: warme en koude en zoute en minder zoute waterstromingen die zich bewegen door de oceanen op verschillende diepten in stromingen van bellen en wervelingen. Het woord ‘thermohalien’ geeft dan ook de oorzaak weer, de temperatuurverschillen (thermo) en de verschillen in het zoutgehalte (halien) van het oceaanwater veroorzaakt stijgende en en zich verplaatsende watermassa’s in een voortdurende circulatie. De temperatuur van het zeewater beïnvloeden indirect het weer en klimaat van de aangrenzende werelddelen. Dankzij de warme Golfstroom blijven de Noorse fjorden bijvoorbeeld alle seizoenen ijsvrij en bevaarbaar. Maar de warme Golfstroom doet ook de orkanen in het Caraïbisch gebied ontstaan.

Het ontstaan van de Warme Golfstroom

Oceaanstrooming door zoutgehalte

De ‘Golfstroom’ heeft haar naam te danken aan de Golf van Mexico waar de ‘warme golfstroom’ van de Noordatlantische oceaan begint. De volgende verklaring voor het ontstaan van deze zeestroom is als volgt: Het oceaanwater in de Golf van Mexico liggende ter hoogte van de evenaar wordt opgewarmd door de zon, het zeewater verdampt waardoor er naar verhouding meer zout in het water blijft, hoe zouter het zeewater hoe zwaarder, het zwaardere zeewater zakt naar beneden waar het lichtere zeewater wordt verdrongen, waardoor er een onderzeese stroming ontstaat van de diepere lagen, convectiestroming genoemd als gevolg van verschillen in zoutgehalte en soortelijk gewicht van het zeewater.

Oceaanwater wordt in de tropische gebieden rond de evenaar verwarmd, in het bijzonder in de Golf van Mexico, in de Pacific en de Indische Oceaan.

Oceaanstroming door temperatuurverschil

De andere verklaring voor het ontstaan van de ‘Golfstroom’ is het volumeverschil van massa’a water als gevolg van temperatuur- en volumeverschillen. Warm (zee)water heeft een groter soortelijk volume dan koud (zee)water, met andere woorden, opgewarmd zeewater neemt in volume toe, afkoelend zeewater neemt in volume af. Aan de polen van de aarde verwarmd de zon het water minder dan rond de evenaar. Dit water is dus per volumeenheid kleiner van volume dan het warmere zeewater rond de evenaar. De volumeverschillen veroorzaken volgens deze theorie een niveauverschil, de zeewaterspiegel in de Golf van Mexico zou (volgens berekeningen) een meter hoger staan dan het zeewaterniveau in de arctische wateren rond Groenland, waardoor het water ‘van hoog naar laag’ gaat stromen, door opwarming rond de evenaar en afkoeling bij de polen wordt er een cyclus tot stand gebracht en in stand gehouden.

De Golfstroom in beweging

Vanuit de Golf van Mexico langs de oostkust van de Verenigde Staten, dan de Atlantische Oceaan overstekend naar de Golf van Biskaje, deels westelijk noordgaande langs Groot Britanië de Noordzee langs de Noorse kust en deels onder IJsland en langs Groenland en Newfoundland weer zuidwaarts gekeerd. Inmiddels heeft het zeewater de nodige warmte afgegeven aan de koelere lucht, de smeltende ijskap van de Noordpool en de gletchers van Groenland voegen koud zoet water toe, waarmee er een complex systeem in de Noordatlantic ontstaat van zakkende zout- en koudwatermassa’s en stijgende zoet- en warmwatermassa’s. Via onderstromen zet de Golfstroom zich verder voort via vergelijkbare systemen wereldwijd.

Circumpolaire stroom

Rond Antarctica, het met sneeuw en ijs bedekte continent rond de Zuidpool, is er rond de zestigste breedtegraad sprake van een constante stroom die zich van west naar oost begeeft als gevolg van een altijd staande westenwind, nauwelijks gehinderd door de continenten van Zuid Amerika, Afrika en Australië. Deze stroom, ook wel de ‘Antarctic Circumpolar Current’ ofwel ‘Westenwinddrift’ genoemd beweegt zich vrij in een open waterbekken van drie tot vier kilometer diep dat dat de Atlantische Oceaan, de Indische Oceaan en de Stille – of Grote Oceaan met elkaar verbindt, en daarmee is deze zeestroom ook een verbindende schakel van koude en warme zeestromen. Waarmee zich in de diepte oceanen zich een complex systeem voltrekt van warme en koude watermassa’s in verschillende lagen die van invloed zijn op het klimaat in de verschillende werelddelen.

Het verschijnsel El Ninõ

Het natuurverschijnsel ‘El Ninõ’ wat vertaald betekent ‘Kerstkind’ uit zich in een beduidend warmere watertemperatuur in de Stille Oceaan rond de evenaar voor de kust van Peru, en doet zich rond de kerstperiode voor, als gevolg van een hogere watertemperatuur van de ‘Humboltstroom’ die een afbuiging is van de ‘Antarctic Circumpolar Current’. De koude Humboldtstroom beweegt zich vanuit de Antarctische wateren langs de westkust van Chili noordwaarts om voor de kust van Peru over te gaan in de Zuidequatoriale stroom. De invloed van El Ninõ is dusdanig dat er in het Andesgebergte meer regenval en smeltwater zal zijn door hogere temperaturen, en dat Westeuropa in een ‘El Ninõ-jaar’ een natter voorjaar tegemoet kan zien. In het Caraïbisch gebied zouden zich minder krachtige orkanen voordoen in het orkaanseizoen, maar voor Australië en Indonesië brengt het verschijnsel El Ninõ kans op uitzonderlijke droogte met gevolgen voor de landbouw en bosbranden met zich mee. Het verschijnsel ‘El Ninõ’ doet zich om de drie a zeven jaar voor, waarbij de oorzaak niet helemaal vast staat. In beginsel gaat men uit van een periodiek sterkere opwarmimg van het oceaanwater door de zon, maar er zijn ook aanwijzingen die duiden op vulcanische activiteit op de bodem van de oceaan voor de kust van Nieuw Guinea, leidend tot het natuurverschijnsel ‘El Ninõ’.

‘Door het woord van de HEER is de hemel gemaakt
door de adem van zijn mond het leger der sterren.
Hij verzamelt het zeewater en sluit het in,
Hij bergt de oceanen in schatkamers weg’

PS 33