De lessen van de ganzen

In herfst, wanneer je ganzen ziet vliegen die naar het zuiden reizen om de winter van het noorden te ontvluchten – vliegend in een V-formatie – , dan zijn er goede redenen waarom ze vliegen zoals ze vliegen.

Les 1: Wanneer een vogel met zijn vleugels slaat, ontstaat er een opwaartse luchtstroom, waarmee de vogel die direct achter hem vliegt voordeel van heeft. Door in een V-formatie te vliegen neemt het uithoudingsvermogen van de gehele groep toe in vergelijking met wanneer iedere vogel afzonderlijk zou vliegen.

Zo kunnen mensen die een gemeenschappelijke weg volgen hun doel sneller en makkelijker bereiken. Het beginsel is dicht bij elkaar blijven, en zo bewegen dat de ander die volgt daar voordeel van heeft. Zomaar wat ‘fladderen’ vermoeid jezelf en de ander.

Les 2: Indien een gans uit de formatie valt, neemt de luchtweerstand voor de afwijkende vogel toe, evenals voor de volgende vogel. Door terug te keren in de formatie keert het gezamenlijke voordeel van het vliegen in formatie toe.

Les 3: Wanneer de gans die aan kop vliegt moe wordt, zal hij naar een andere plaats in de formatie gaan door zich af te laten zakken. Een andere gans zal zijn plaats innemen. Als mensen dergelijke wijsheid toe zouden passen kan worden ervaren dat de kans op slagen groter wordt door het samenwerken als team. Door beurtelings het zware werk te doen en het leiderschap te oefenen wordt het geheel sterker.

Les 4: Wanneer de achterste ganzen gakken om zo de ganzen die voor ze vliegen aan te sporen hun snelheid te bewaren is dat als het ware applaudisseren, complimenteren en bemoedigen. Laten onze woorden geen ‘gesnater’ maar ‘aanmoedigingen’ zijn.

Les 5: Ten slotte… wanneer een gans ziek wordt of gewond raakt door geweerschoten, en hierdoor uit de formatie valt, dan zullen twee andere ganzen ook uit de formatie gaan, en hem naar de grond volgen om hem te helpen en te beschermen. Ze zullen bij hem blijven, totdat hij weer in staat is te vliegen. Of totdat hij is gestorven. Alleen dan zullen ze opstijgen, mogelijk ook met een andere formatie gaan meevliegen om zo hun eigen groep te kunnen inhalen. Een mooie les om ‘achterblijvers’ ook al zijn zij ons onbekend op te nemen in de groep. Laten wij ook bereid zijn om offers te brengen, zodat wij zulke vrienden waard zijn Als wij door een moeilijke tijd gaan.

Robert McNeish, 1972

Job 12:7-10

’Vraag het vee hiernaar, het zal je onderrichten, Vraag de vogels in de lucht, ze zullen het verkondigen. Of spreek tot de aarde, ze zal je onderrichten, Het wordt je verteld door de vissen van de zee. Wie weet van al deze dingen niet: De HEER heeft ze tot stand gebracht. Want in zijn macht is de ziel van al wat leeft, in zijn macht de adem van het menselijk geslacht.’